2 Ιουλίου 2024

Λειτουργία θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Γενικά

Στο πρώτο εξάμηνο φοίτησηςκαι το αργότερο μέχρι και το Νοέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους, για κάθε νέο μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ αναθέτει καθήκοντα ακαδημαϊκού συμβούλου στους διδάσκοντες του προγράμματος. Το όνομα του ακαδημαϊκού συμβούλου γνωστοποιείται στον φοιτητή ή φοιτήτρια κατά την εγγραφή του/της στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος ενός μεταπτυχιακού φοιτητή ή φοιτήτριας παραμένει ο ίδιος μέχρι την περάτωση των σπουδών του/της. Ο συντονισμός των ακαδημαϊκών συμβούλων γίνεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση απουσίας του ακαδημαϊκού συμβούλου σε εκπαιδευτική ή άλλη άδεια, ορίζεται,  και  αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα, αντικαταστάτης του.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, μετά την πρώτη περίοδο ο φοιτητής  ή φοιτήτρια μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του ακαδημαϊκού συμβούλου σπουδών του, καταθέτοντας τεκμηριωμένη αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος σπουδών έχει ως κύριο καθήκον του, να υποστηρίζει και να καθοδηγεί τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που απευθύνονται σε αυτόν, με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Επιπροσθέτως, στα καθήκοντα του ακαδημαϊκού συμβούλου περιλαμβάνονται:

  • Η διευκόλυνση των επαφών των φοιτητών ή φοιτητριών με τις πανεπιστημιακές αρχές, τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.
  • Η παροχή συμβουλευτικής για την επιλογή θέματος διπλωματικών ή άλλων εργασιών.
  • Η συζήτηση και η παροχή πληροφόρησης για Σπουδές Τρίτου Κύκλου (στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
  • Η διερεύνηση επαγγελματικών προοπτικών (ευκαιρίες σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, θέση εργασίας στο εξωτερικό).
  • Η υπόδειξη στους φοιτητές ή φοιτήτριες του βέλτιστου τρόπου για την επίτευξη των ατομικών τους στόχων σε κάθε επίπεδο των σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος των Ακαδημαϊκών Συμβούλων παραμένει συμβουλευτικός και οι υποδείξεις τους δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Επικοινωνία με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο Σπουδών

Η γραμματεία του ΠΜΣ παρέχει στον ακαδημαϊκό σύμβουλο σπουδών κατάσταση με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των φοιτητών που του έχουν ανατεθεί προκειμένου να επικοινωνεί μαζί τους για θέματα των σπουδών τους.

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος σπουδών πραγματοποιεί προκαθορισμένες, κατ’ ιδίαν, συναντήσεις, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, με τους φοιτητές ή φοιτήτριες που του έχουν ανατεθεί, τουλάχιστον μια φορά το εξάμηνο. Αν κριθεί αναγκαίο ή αν ζητηθεί από τον φοιτητή ή την φοιτήτρια, τότε συγκαλούνται έκτακτες συναντήσεις.

Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος ενημερώνει εγγράφως την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του ΠΜΣ, για τα τυχόν προβλήματα και τις δυσλειτουργίες  που διαπιστώνονται, προτείνοντας ταυτόχρονα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.