Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων

Διδάσκοντες

Φ. Σιάννης

Ν. Πανταζής

Χ. Θωμαδάκης

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγή:

 • Πολλαπλές μετρήσεις στο χρόνο
 • Μοντέλα που εφαρμόζονται σε εξαρτημένα δεδομένα
 • Απεικόνιση διαχρονικής εξέλιξης πληθυσμιακών μέσων και ειδικών κατά άτομο δεδομένων
 • Δομή συμεταβλητότητας δεδομένων
 • Μεταβαλλόμενες στο χρόνο ανεξάρτητες μεταβλητές (συν-μεταβλητές)

Απλή Ανάλυση:

 • Συνοπτικά στατιστικά
 • Μέθοδοι ανάλυσης χωρίς καθορισμό της δομής της συμμεταβλητότητας των δεδομένων. (Ανάλυση διακύμανσης – ANOVA, Πολυμεταβλητή Ανάλυση διακύμανσης – MANOVA)

Μοντέλα για συνεχή ποσοτικά μεγέθη:

 • Μοντέλα πολυμεταβλητής κανονικής γραμμικής εξάρτησης
 • Μοντέλα μεγίστης πιθανοφάνειας υπό περιορισμό
 • Μοντέλα σταθερών (fixed) και τυχαίων (random) επιδράσεων (effects)
 • Δομή συμμεταβλητότητας, αξιολόγηση και επιλογή
 • Συμπερασματολογία για τους συντελεστές σταθερών επιδράσεων
 • Αξιολόγηση και έλεγχος μοντέλων
 • Απομονωμένες τιμές ή έκτροπες παρατηρήσεις (ouliers)

Μοντέλα για ποιοτικά και διατάξιμα μεγέθη:

 • Μοντέλα για περιθωριακές, υπό συνθήκες και από κοινού πιθανότητες
 • Περιθωριακά μοντέλα, γενικευμένες εξισώσεις εκτίμησης, μέγιστη πιθανοφάνεια
 • Ειδικά κατ’ άτομο μοντέλα, μοντέλα τυχαίων ατομικών επιδράσεων, προσεγγιστικά και ακριβή μοντέλα μέγιστης πιθανοφάνειας, υπό συνθήκες ανάλυση