Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς I

Διδάσκων

Απ. Μπουρνέτας

Α. Αναλυτής

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση και την Ανάλυση Διασποράς, όπως αυτές εφαρμόζονται στη Βιοστατιστική και τις Επιστήμες Υγείας. Η κύρια έμφαση δίνεται στην κατανόηση του βασικού υποδείγματος της πολλαπλής παλινδρόμησης και τις προϋποθέσεις εφαρμογής του, στη στατιστική συμπερασματολογία και τους ελέγχους καλής προσαρμογής, όπως επίσης και στα κριτήρια και μεθόδους επιλογής μοντέλων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι εξοικειωμένος με τις εξής θεωρητικές και μεθοδολογικές έννοιες: Βασικό Μοντέλο και Συνάρτηση Παλινδρόμησης, Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων, Μοντέλο Απλής και Πολλαπλής Παλινδρόμησης, Παλινδρόμηση με Ποιοτικές και Ποσοτικές Μεταβλητές, Στατιστική Συμπερασματολογία, Πίνακας Ανάλυσης Διασποράς και Ερμηνευτική Ικανότητα Μοντέλου, Πολυσυγγραμμικότητα και Συγχυτικοί Παράγοντες, Κύριες Επιδράσεις και Αλληλεπιδράσεις, Ανάλυση Καταλοίπων και Έλεγχοι Καλής Προσαρμογής, Κριτήρια και Μέθοδοι Επιλογής Μοντέλου. Επίσης θα έχει αποκτήσει σημαντική εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού για την ανάλυση μοντέλων παλινδρόμησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενο

 1. Μονοπαραγοντικό Μοντέλο Γραμμικής Παλινδρόμησης
  Μέθοδος Ελαχίστων Τετραγώνων
  Πίνακας Ανάλυσης Διασποράς
  Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων για τις Παραμέτρους
  Χρήση του Μοντέλου για Εκτίμηση και Πρόβλεψη
 2. Πολλαπλή Παλινδρόμηση
  Πολυσυγγραμμικότητα και Συγχυτικοί Παράγοντες
  Έλεγχοι Υποθέσεων για το Σύνολο ή Μέρος του Μοντέλου
 3. Παλινδρόμηση με Κατηγορικές Μεταβλητές
  Ανάλυση Διασποράς : Μοντελοποίηση με Χρήση Ψευδομεταβλητών
  Μοντέλα Κύριων Επιδράσεων και Αλληλεπιδράσεων
  Μοντέλα με Ποσοτικές και Κατηγορικές Μεταβλητές
 4. Έλεγχοι Υποθέσεων Παλινδρόμησης
  Κατηγορίες και Ιδιότητες Καταλοίπων
  Ετεροσκεδαστικότητα, Κανονικότητα και Αυτοσυσχέτιση
  Διαγράμματα και Έλεγχοι Υποθέσεων
  Έκτροπες και Επιδρώσες Παρατηρήσεις
 5. Επιλογή Μοντέλου Παλινδρόμησης
  Κριτήρια Σύγκρισης Μοντέλων
  Μέθοδοι Stepwise Regression

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι ώρες διδασκαλίας είναι 36. Το μάθημα διεξάγεται εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο Υπολογιστών. Οι διαλέξεις καλύπτουν περίπου το 50% των ωρών, ενώ πραγματοποιούνται και 5 ασκήσεις σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Μέθοδος αξιολόγησης

2 Εργασίες και Τελική Εξέταση