Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική

Διδάσκοντες

Λ. Μελιγκοτσίδου

Γ. Τουλούμη

Φ. Σιάννης

Ε. Σαμόλη

Κ. Δημακοπούλου

Κ. Κοκή

 

Σκοπός του μαθήματος

Κεντρικός σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικής κατάρτισης στη θεωρητική υποδομή της Στατιστικής (κυρίως για τους αποφοίτους της Ιατρικής και των άλλων επιστημών υγείας) και των εφαρμογών της Στατιστικής στις επιστήμες υγείας (κυρίως για τους αποφοίτους των θετικών επιστημών). Η εννιαία δόμηση του μαθήματος για φοιτητές που προέρχονται από διαφορετικά πραγράμματα σπουδών στοχεύει στην εναρμνόνιση των γνώσεων όλων των φοιτητών, την απόκτηση ενιαίου εννιολογικού υποβάθρου, καθώς και στην εξοικίωση με την διεπιστημονικότητα.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

α) γνωρίζουν πού, πότε και γιατί χρησιμοποιείται η Στατιστική στην Βιοϊατρική έρευνα,

β) να μπορούν να εκτιμούν τις παραμέτρους ενός στατιστικού υποδείγματος που χρησιμοποιείται σε βιοϊατρικά δεδομένα,

γ) να μπορούν να διεξάγουν ελέγχους υποθέσεων και να κατασκευάσουν διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους του πληθυσμού,

δ) να μπορούν να ερμηνεύουν σωστά τα αποτελέσματα στατιστικών δοκιμασιών και

ε) να μπορούν να διαβάζουν κριτικά, ως προς την ορθή χρήση στατιστικών ελέγχων και την αντίστοιχη ερμηνεία των αποτελεσμάτων, εργασίες δημοσιευμένες σε βιοϊατρικά περιοδικά.

Περιεχόμενο

  1. Περιγραφική Στατιστική.
  2. Κατανομές Δειγματοληψίας.
  3. Εκτιμητική και Ιδιότητες Εκτιμητών.
  4. Στατιστική Συμπερασματολογία (Έλεγχος υποθέσεων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης).
  5. Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (T-test, όρια αξιοπιστίας).
  6. Aνάλυση ποιοτικών δεδομένων – δοκιμασία Χ2.
  7. Στατιστική συσχέτιση.

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται μέσα από 38 ώρες θεωρητική διδασκαλία και 14 ώρες πρακτική άσκηση σε υπολογιστές με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται  με τη βαθμολόγηση μίας εργασίας ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση του πακέτου SPSS που αναλογεί  στο 25%  του τελικού βαθμού ενώ το υπόλιοπο75% προέρχεται από την απόδοση του φοιτητή σε γραπτές εξετάσεις (περίπου 45% αφορά το θεωρητικό υπόβαθρο και 30% τις εφαρμογές).