Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι : Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκοντες

Απ. Μπουρνέτας

Χ. Γκαραγκούνη

 

Σκοπός του μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους οργάνωσης και διαχείρισης δεδομένων μέσω συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις στο σχεσιακό μοντέλο βάσεων δεδομένων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 • η εξοικείωση με την αναπαράσταση δεδομένων σε διάφορες μορφές, κυρίως σε δομημένο κείμενο και εντός του σχεσιακού μοντέλου βάσεων δεδομένων,
 • η εξοικείωση με τη ανταλλαγή (εισαγωγή και εξαγωγή) δεδομένων σε διάφορες μορφές και ανάμεσα σε βάσεις δεδομένων, λογισμικά στατιστικής επεξεργασίας και λογισμικά απεικόνισης πληροφορίας,
 • η κατανόηση της βασικής θεωρίας του σχεσιακού μοντέλου, η δυνατότητα σχεδιασμού μίας βάσης δεδομένων ξεκινώντας από το επίπεδο των απαιτήσεων στο εννοιολογικό επίπεδο και καταλήγοντας στην κατασκευή μίας πλήρως λειτουργικής (κανονικοποιημένης) βάσης δεδομένων,
 • η εξοικείωση με τη χρήση ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων για την επιλογή, μεταβολή και εξαγωγή δεδομένων.

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή́ –Το Σχεσιακό́ Μοντέλο–Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
 • Χειρισμός Δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων
 • Εισαγωγή́ στην SQL
 • Ερωτήματα (Queries) DML σε SQL
 • Ερωτήματα (Queries) DDL σε SQL
 • Κανονικοποίηση και Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
 • Σύνδεση με λογισμικό Στατιστικής επεξεργασίας
 • Γενικά θέματα Επιστήμης Δεδομένων (Διαχείρισης Δεδομένων)

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται σε 9 4ωρες διαλέξεις μικτού τύπου (θεωρία-εφαρμογή) στις οποίες διδάσκεται ταυτόχρονα η θεωρία και εφαρμόζεται με παραδείγματα σε Η/Υ σε λογισμικό MS Excel, MySQL, GUI Base. Στους φοιτητές ανατίθενται τουλάχιστον 4 εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.