2 Ιουλίου 2024

Διαχείριση παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων

Με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, και στο πλαίσιο ενίσχυσης της φοιτητοκεντρικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, το ΠΜΣ υιοθετεί κατάλληλο μηχανισμό διαχείρισης των φοιτητικών παραπόνων και ενστάσεων, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση, αποτελεσματική και δίκαιη διεκπεραίωση τους με εμπιστευτικότητα.

Η πολιτική διαχείρισης παραπόνων ή ενστάσεων  απευθύνεται σε όλο τον ενεργό φοιτητικό πληθυσμό του ΠΜΣ και έχει ως στόχο την επίλυση διαφορών ή προβλημάτων, σχετικών με την ποιότητα των παρεχόμενων από το ΠΜΣ εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Πριν την έκφραση δυσαρέσκειας ή παραπόνου και διατύπωσης οποιασδήποτε αντίρρησης, οι φοιτητές ή φοιτήτριες οφείλουν να μελετήσουν με προσοχή τον Οδηγό και τον Κανονισμό Σπουδών, καθώς και τους γενικούς κανόνες λειτουργίας του Πανεπιστημίου, ούτως ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Σε πρώτο στάδιο, ο φοιτητής ή φοιτήτρια γνωστοποιεί το τυχόν πρόβλημα ή παράπονο στον ακαδημαϊκό σύμβουλο, προκειμένου να διαπιστωθεί, μέσα  από συζήτηση των δύο μερών, αν μπορεί να δοθεί άμεση λύση.

Αν η διαφορά δεν επιλυθεί, μέσω της άτυπης προαναφερθείσης διαδικασίας, τότε το παράπονο ή η ένσταση δύναται να καταγραφεί μέσω του Εντύπου Υποβολής Παραπόνων και Ενστάσεων.

Το έντυπο συμπληρώνεται και υποβάλλεται, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την ημέρα εμφάνισης του προβλήματος, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας», η οποία, αφού του χορηγήσει αριθμό πρωτοκόλλου, το διαβιβάζει στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που έχει προηγηθεί άτυπη διαδικασία επίλυσης, θα πρέπει να αναφέρεται η διαδικασία ακρόασης και διαμεσολάβησης που ακολουθήθηκε.

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ. αφού εξετάσει το πρόβλημα προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες για τον τρόπο αντιμετώπισης του παραπόνου ή ένστασης.

Σε περίπτωση όπου η φύση του προβλήματος είναι σύνθετη και η λύση που προτείνεται δεν γίνεται αποδεκτή τουλάχιστον από το ένα μέρος, υπάρχει η δυνατότητα προώθησης του θέματος στον Κοσμήτορα της Σχολής.

Έντυπο διαχείρισης παραπόνων εδώ.