Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες σχετικά τα οικονομικά της υγείας και στο θεσμικό πλαίσιο για την αποζημίωση των νέων τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος
Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει βασικές έννοιες των οικονομικών της υγείας (διαφορετικούς τύπους μοντέλων, άμεσο κόστος, υπολογισμός έμμεσου κόστος, μοντέλα κόστους-αποτελεσματικότητας, αναλύσεις επίπτωσης στον προϋπολογισμό), το θεσμικό πλαίσιο για την αποζημίωση των νέων τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα και θα μπορεί να πραγματοποιήσει απλές μελέτες κόστους αποτελεσματικότητας.

Περιεχόμενο μαθήματος
• Εισαγωγικές έννοιες στα οικονομικά της υγείας (4 ώρες)
• Εισαγωγή σε βασικά μοντέλα κόστους-αποτελεσματικότητας (4 ώρες)
• Θεσμικό πλαίσιο για την αποζημίωση των νέων τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα (2 ώρες)
• Χρήση excel για μοντέλα κόστους-αποτελεσματικότητας (Πρακτική άσκηση) (2 ώρες)
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται σε 12 ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 10 ώρες θεωρίας (διαλέξεων) και σε 1 δίωρο πρακτικής άσκησης σε ΗΥ.

Μέθοδος Αξιολόγησης: Μια τελική γραπτή εξέταση.