Φαρμακομετρία

Διδάσκοντες

A. Δοκουμετζίδης

 

Περίληψη

Οι φαρμακοκινητικές (ΦΚ) μελέτες χαρακτηρίζουν ποσοτικά, την πορεία  του φαρμάκου στο σώμα, συναρτήσει του χρόνου, συλλέγοντας χρονοσειρές συγκέντρωσης φαρμάκου, κυρίως στο αίμα εθελοντών ή ασθενών.  Η μελέτη αυτών των χρονοσειρών πραγματοποιείται κυρίως με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων που ποσοτικοποιούν παραμετρικά την πληροφορία που περιέχεται στα κλινικά δεδομένα μέσω μη γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται στατιστικά μοντέλα για να περιγράφει η μεταβλητότητα των παραμέτρων αυτών σε πληθυσμούς εθελοντών, ή ασθενών, αναπτύσσοντας non-linear mixed effects models. Η μελέτη της ΦΚ είναι εξαιρετικά σημαντική, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης φαρμάκων στη βιομηχανία, όσο και σε επίπεδο κλινικής πρακτικής.

Στο προτεινόμενο 12ωρο μάθημα, θα γίνει αρχικά μια εισαγωγή στις απαιτούμενες έννοιες της Φαρμακοκινητικής και της Φαρμακοδυναμικής και στην συνέχεια διδαχθεί η βασική μεθοδολογία της ανάπτυξης μαθηματικών μοντέλων και αντίστοιχων υπολογιστικών εργαλείων όπως το λογισμικό NONMEM  που αποτελεί industry standard. Επίσης θα γίνει πρακτική άσκηση στο εργαστήριο και θα υπάρξει προσπάθεια να  δοθεί ανά ομάδες ένα απλό project.

Περιεχόμενο

 Φαρμακοκινητική και Φαρμακοδυναμική

 • Βασικές αρχές ΦΚ, Ενδοφλέβια χορήγηση.
 • Μονοδιαμερισμάτικά, πολυδιαμερισματικά μοντέλα κατανομής του φαρμάκου.
 • Απέκκριση και κάθαρση. Από του στόματος χορήγηση και απορρόφηση των φαρμάκων.
 • Συνεχής έγχυση του φαρμάκου, σταθεροποιημένη κατάσταση, επαναλαμβανόμενη χορήγηση.
 • Ποσοτικοποίηση και μαθηματική περιγραφή φαρμακολογικής απόκρισης και των clinical endpoints, φαρμακοδυναμικά μοντέλα, continuous data, count data, time to even data.

Μαθηματική μοντελοποίηση.

 • Nonlinear regression, Μέθοδος μέγιστης πιθανοφάνειας, μοντέλο σφάλματος, διαγνωστικά γραφικά, επιλογή μοντέλου.
 • Πληθυσμιακή Φαρμακοκινητική. Nonlinear Mixed effects models, πληθυσμιακό μοντέλο, επιλογή covariates.
 • Επικύρωση μοντέλου, Visual predictive check, Non-Parametric Bootstrap method.
 • Λογισμικά ΝΟΝΜΕΜ, PSN, Xpose κλπ.

Εργαστήριο με εφαρμογή στο ΝΟΝΜΕΜ

 • Εφαρμογή σε ένα κοινό για όλους προβλήματος για εξοικείωση με το λογισμικό και τις έννοιες, και τον χειρισμό των δεδομένων.
 • Στο τέλος του εργαστηρίου θα δοθούν επιμέρους πρότζεκτ ανά ομάδες που θα καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις προβλημάτων.

Παρουσίαση και συζήτηση των πρότζεκτ ανά ομάδα.