11 Φεβρουαρίου 2016

Δίδακτρα

Δίδακτρα

  1. Τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ ανέρχονται σε 2.000€ ανά έτος φοίτησης, δηλαδή συνολικά σε 4.000€.
  2. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν απαλλαγή διδάκτρων καταβάλλουν τα δίδακτρα του Α΄ έτους ως εξής:
  3. 1.000 ευρώ μέχρι τις δηλώσεις μαθημάτων του Α’ έτους.
  4. 1.000 ευρώ με την έναρξη του Β’ εξαμήνου.
  5. Σημ. Εάν πρωτοετής φοιτητής εγγραφεί και καταβάλει ολόκληρη ή μέρος της δόσης των διδάκτρων του εξαμήνου, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επιστροφής, ακόμα και εάν δεν παρακολούθησε καθόλου.
  6. Οι δευτεροετείς φοιτητές καταβάλλουν τα δίδακτρα του έτους σε 2 δόσεις, των 1.000 ευρώ, μία με τη δήλωση μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου και μία με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.
  7. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον λογαριασμό της ALPHA BANK AE: GR0301408020802002001000227 – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά με τον προσωπικό αριθμό RF ο οποίος δίνεται στους φοιτητές με την έναρξη της φοίτησης. Το καταθετήριο αποστέλλεται σε μορφή pdf στο γραφείο διαχείρισης, κα Μακρή, chmakri@math.uoa.gr. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε για την πληρωμή των δόσεων.

Απαλλαγές διδάκτρων

Οι φοιτητές που εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4957/2022 και συγκεκριμένα βάσει του Άρθρου 86 «Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρχή του Α’ εξαμήνου σπουδών, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης από το γραφείο διαχείρισης.