11 Φεβρουαρίου 2016

Δίδακτρα

Δίδακτρα

  1. Τα δίδακτρα του ΔΠΜΣ ανέρχονται σε 2.000€ ανά έτος φοίτησης, δηλαδή συνολικά σε 4.000€.
  2. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν απαλλαγή διδάκτρων καταβάλλουν τα δίδακτρα του Α΄ έτους ως εξής:
  3. 1.000 ευρώ μέχρι τις δηλώσεις μαθημάτων του Α’ έτους.
  4. 1.000 ευρώ με την έναρξη του Β’ εξαμήνου.
  5. Σημ. Εάν πρωτοετής φοιτητής εγγραφεί και καταβάλει ολόκληρη ή μέρος της δόσης των διδάκτρων του εξαμήνου, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επιστροφής, ακόμα και εάν δεν παρακολούθησε καθόλου.
  6. Οι δευτεροετείς φοιτητές καταβάλλουν τα δίδακτρα του έτους σε 2 δόσεις, των 1.000 ευρώ, μία με τη δήλωση μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου και μία με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.
  7. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον λογαριασμό της ALPHA BANK AE: GR0301408020802002001000227 – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά με τον προσωπικό αριθμό RF ο οποίος δίνεται στους φοιτητές με την έναρξη της φοίτησης. Το καταθετήριο αποστέλλεται σε μορφή pdf στο γραφείο διαχείρισης, κα Μακρή, chmakri@math.uoa.gr. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε για την πληρωμή των δόσεων.

Απαλλαγές διδάκτρων

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Δ.Π.Μ.Σ., που πληρούν τα οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριων που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών των Δ.Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ..

Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, ούτε οι πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση που φοιτούν ταυτόχρονα σε Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος μέλη της ίδιας οικογένειας μέχρι β΄ βαθμού συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας υπάρχει η δυνατότητα να παρέχεται μείωση στα καταβαλλόμενα τέλη φοίτησης κατά 50%.