Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων

Διαχείριση και Βάσεις Δεδομένων

Διδάσκων

Νίκος Στασινόπουλος

Σκοπός του μαθήματος

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους διαχείρισης δεδομένων και τη χρήση διαδεδομένων συστημάτων βάσεων δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση γίνεται στις ιδιαιτερότητες χειρισμού δομημένων δεδομένων και δεδομένων στο σχεσιακό μοντέλο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Στόχοι του μαθήματος είναι:

 1. η εξοικείωση με την αναπαράσταση δεδομένων σε διάφορες μορφές και κυρίως σε δομημένο κείμενο και εντός του σχεσιακού μοντέλου βάσεων δεδομένων
 2. η εξοικείωση με τη ανταλλαγή (εισαγωγή και εξαγωγή) δεδομένων σε διάφορες μορφές και ανάμεσα σε βάσεις δεδομένων, λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας και λογισμικό απεικόνισης πληροφορίας
 3. η κατανόηση της βασικής θεωρίας του σχεσιακού μοντέλου, η δυνατότητα σχεδιασμού μίας βάσης δεδομένων ξεκινώντας από το επίπεδο των απαιτήσεων στο εννοιλογικό επίπεδο και καταλήγοντας στην κατασκευή μίας πλήρως λειτουργικής (κανονικοποιημένης) βδ
 4. η εξοικείωση με τη χρήση ερωτημάτων προς τη βάση δεδομένων για την επιλογή, μεταβολή και εξαγωγή δεδομένων.

 

Περιεχόμενο

 • Εισαγωγή – Το Σχεσιακό Μοντέλο – Μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
 • Χειρισμός Δεδομένων με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων
 • Εισαγωγή στην SQL
 • Ερωτήματα (Queries) DML σε SQL
 • Ερωτήματα (Queries) DDL σε SQL
 • Κανονικοποίηση και Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
 • Σύνδεση με λογισμικό Στατιστικής επεξεργασίας
 • Γενικά θέματα Επιστήμης Δεδομένων (Διαχείρισης Δεδομένων)
 • Μέθοδοι διδασκαλίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται σε 9 4ωρες διαλέξεις μικτού τύπου (θεωρία-εφαρμογή) στις οποίες διδάσκεται ταυτόχρονα η θεωρία και εφαρμόζεται με παραδείγματα σε Η/Υ σε λογισμικό MS Excel, MySQL, GUI Base. Στους φοιτητές ανατίθενται τουλάχιστον 4 εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδος αξιολόγησης

Οι εργασίες αναλογούν συνολικά στο 30% του υρλικού βαθμού, ενώ οι τελικές εξετάσεις αναλογούν στο 70% του τελικού βαθμού.  Στην τελική εξέταση οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε θεωρητικά ερωτήματα, να υλοποιήσουν στοιχεία βάσης δεδομένων και να αποφασίσουν για ερωτήματα προς βάση δεδομένων.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

 • A First course in database systems, 3rd Edition, Jeffrey D. Ullman and Jennifer Widom

 • Database systems : a practical approach to design, implementation and management, Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg, University of the West of Scotland.

 • Database Management Systems (Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke)