11 Φεβρουαρίου 2016

Δίδακτρα

Πληροφορίες για την καταβολή διδάκτρων

  1. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές καταβάλλουν τέλη εγγραφής 475€ με την αποδοχή της εγγραφής τους στο πρόγραμμα (είτε τον Ιούλιο, είτε το Σεπτέμβριο, εάν υπάρχει περίοδος επιλογής). Κατά τη δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου καταβάλλουν το υπόλοιπο των διδάκτρων του εξαμήνου 475€ και κατά τη δήλωση μαθημάτων του Β’ εξαμήνου καταβάλλουν τη δεύτερη δόση του έτους 950€.
  2. Οι δευτεροετείς φοιτητές καταβάλλουν τα δίδακτρα του έτους σε 2 δόσεις, μία με τη δήλωση μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου και μία με τη δήλωση θέματος Διπλωματικής Εργασίας το Μάιο του Δ’ εξαμήνου.
  3. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, οι μεν πρωτοετείς για τα δίδακτρα του έτους μείον τα τέλη εγγραφής τους στο πρόγραμμα (1.425€), οι δε δευτεροετείς για το σύνολο των διδάκτρων του έτους (1.900€). Στα κριτήρια έγκρισης των δευτεροετών περιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή τους επίδοση στο Α’ έτος. Οι αιτήσεις απαλλαγής διδάκτρων εξετάζονται εντός του Οκτωβρίου κάθε έτους. Οι φοιτητές μπορούν να προμηθευτούν κατάλογο με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά από τη γραμματεία του ΠΜΣ.
  4. Όσοι φοιτητές έχουν απαλλαγή διδάκτρων παρέχουν βοηθητική εργασία στο ΠΜΣ μέχρι 5 ώρες εβδομαδιαίως. Η σχετική συνεννόηση θα γίνεται με τη Γραμματεία.
  5. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον λογαριασμό της ALPHA BANK AE: 802002001000227 – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Το πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξης θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία με εμφανές το όνομα του καταθέτη. Χωρίς αυτό οι δόσεις θεωρείται ότι δεν έχουν πιστωθεί στο ΠΜΣ.
  6. Η πληρωμή των διδάκτρων μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στον παραπάνω Λογαριασμό με στοιχεία:

          IBAN GR0301408020802002001000227

          BIC CRBAGRAA

          Η απόδειξη της κατάθεσης μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά στο email:

         chmakri[α]math.uoa.gr

  1. Κανένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πτυχιούχος εάν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το ΠΜΣ.