15 Δεκεμβρίου 2015

Σκοπός – Υποδομή

  1. Σκοπός – Υποδομή

1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα Τμήματα της Ιατρικής Σχολής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999 Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιοστατιστική. Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και στις άλλες επιστήμες υγείας. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Εφηρμοσμένης Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της Ιατρικής και των άλλων Επιστημών Υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοστατιστικής. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν:

Α) να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.

Β) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους.

Γ) να απασχοληθούν σε θέσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα που απαιτούν εφηρμοσμένη στατιστική εξειδίκευση.

Δ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση και αρμονική συνεργασία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που εξειδικεύεται στις περιοχές της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και των Επιστημών Υγείας καθώς επίσης και η δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για διαρκή εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ενεργή και με ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό  περιοχή της Βιοστατιστικής.

 

1.3.    ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ζήτηση σε παροχή υπηρεσιών Στατιστικής στην Ιατρική έρευνα είναι ιδιαίτερα αυξημένη όπως και η ανάγκη για ορθολογικότερη συλλογή και χρησιμοποίηση δεδομένων σχετικών με την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. Σημειώνεται ότι η Ιατρική έρευνα αποτελεί σημαντικό μέρος της χρηματοδοτούμενης έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Έτσι, το 1994, 14,29% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης της έρευνας στην Ελλάδα δόθηκε σε έρευνα για την «Προστασία και προαγωγή της ανθρώπινης υγείας» (από τα επίσημα στοιχεία του Τμήματος Τεκμηρίωσης Επιστημονικών και Τεχνολογικών Δεικτών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας). Επιστήμονες Βιοστατιστικής υψηλού επιπέδου συμβάλλουν ποιοτικά στην σχετική ερευνητική δραστηριότητα και στην οργάνωση της καταγραφής και αξιοποίησης δεδομένων για την υγεία.

Η έλλειψη οργανωμένων Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, είχε ως αποτέλεσμα να υστερεί σε ποιότητα η στατιστική επεξεργασία των ελληνικών ιατρικών ερευνών. Επίσης, έχει σημαντικές επιπτώσεις στο σχεδιασμό των εμπειρικών ερευνών, στον οποίο χρειάζεται να ληφθούν υπόψη αρχές σχεδιασμού της έρευνας που περιλαμβάνουν και ποσοτικά κριτήρια.

Το Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της ανάλυσης των εμπειρικών ιατρικών ερευνών καθώς και στη σχετική εκπαίδευση των ερευνητών.

Επιπλέον, η έλλειψη παρόμοιου Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, επιτρέπει στο πρόγραμμα να λειτουργήσει ως κέντρο σ’ αυτή την περιοχή, με την προσέλκυση ξένων σπουδαστών που μιλούν Ελληνικά ή με την συμμετοχή τους στους μικρότερους κύκλους μαθημάτων που θα οργανώνονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής στην αγγλική γλώσσα.

Η συνεργασία με έγκριτους επιστήμονες του γνωστικού χώρου της Βιοστατιστικής από το εξωτερικό, (London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London καιDepartment of Biostatistics, School of Public Health, University of Harvard) συνεισφέρει μέσα από μαθήματα, εργαστήρια και σεμινάρια στην ερευνητική καθοδήγηση και στην εξοικείωση των Ελλήνων μεταπτυχιακών φοιτητών με τις νέες θεωρητικές προσεγγίσεις και τις εφαρμογές τους καθώς και με τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σύμφωνα με τα πρότυπα της Ε.Ε. και των Η.Π.Α.

1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΔΟΜΗ

Αίθουσες: Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται σε αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής και του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εργαστήρια Η/Υ: Λειτουργούν δύο εργαστήρια Η/Υ που χρησιμοποιούνται από το ΠΜΣ. Βιοστατιστικής. Το πρώτο βρίσκεται στο τμήμα Μαθηματικών και είναι εξοπλισμένο με:

27 θέσεις εργασίας PC

Το δεύτερο βρίσκεται στην Ιατρική σχολή και είναι εξοπλισμένο με:

25 θέσεις εργασίας PC

Επιπλέον στην Ιατρική Σχολή υπάρχει ένα μικρότερο Εργαστήριο με 12 Η/Υ που είναι αποκλειστικά στη διάθεση των φοιτητών της Βιοστατιστικής με σύνδεση στο δίκτυο του ΕΚΠΑ, όπου μπορούν να εκπονούν εργασίες και να εργάζονται στη Διπλωματική τους.

Όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε όλα τα PC υπάρχουν γενικά ή/και εξειδικευμένα στατιστικά προγράμματα τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

1.5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Τόσο στην Ιατρική Σχολή όσο και στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργούν δανειστικές βιβλιοθήκες του ΠΜΣ Βιοστατιστικής. Στις βιβλιοθήκες αυτές περιέχονται πάνω από 500 βιβλία. Οι βιβλιοθήκες συμπληρώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σύγχρονους τίτλους. Επίσης, υπάρχουν αντίγραφα όλων των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ Βιοστατιστικής που έχουν αποφοιτήσει. Υπάρχει πρόσβαση στις κεντρικές βιβλιοθήκες του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Επιστημών Υγείας.

1.6 INTERNET

Πληροφορίες για το Μ.Δ.Ε. σχετικά με μαθήματα, πρόγραμμα διδασκαλίας, ανακοινώσεις κ.α. μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο μέσω της σελίδας του τμήματος ΜΠΣ στη διεύθυνση http://biostatistics.med.uoa.gr