15 Δεκεμβρίου 2015

Σπουδές στο Π.Μ.Σ

Σπουδές στο Π.Μ.Σ.

1.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, των αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Στο Π.Μ.Σ.Β. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Πτυχιούχοι των προαναφερθέντων σχολών καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα (Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία ή Βιοστατιστική και Εισαγωγή στην Επιδημιολογία), ο βαθμός πτυχίου, τυχόν διπλωματικές εργασίες και/ή επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι συστατικές επιστολές, η συνέντευξη και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Πρόσθετο προσόν θα είναι και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής δίνονται στον εσωτερικό κανονισμό που παρατίθεται στην παράγραφο 3.2. (βλ. άρθρα 3,4,5).

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα για δε το διδακτορικό δίπλωμα σε 4 επιπλέον εξάμηνα τουλάχιστον. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός είναι έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Για σοβαρούς λόγους, μετά από αίτηση του φοιτητή, μπορεί να δοθεί παράταση δύο (2) το πολύ διδακτικών εξαμήνων. (βλ. άρθρο 7 εσωτ. κανονισμού)

3.     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα ή μαθήματα μελέτης. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις παραδόσεις και τις ασκήσεις των μαθημάτων. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 75% των ωρών παρακολούθησης (παραδόσεις και ασκήσεις) κάθε μαθήματος δεν συμμετέχει στις εξετάσεις του μαθήματος. Για την λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοστατιστικής απαιτείται η συγκέντρωση ενός ελάχιστου αριθμού διδακτικών μορίων και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μετά το 3ο εξάμηνο σπουδών, σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. άρθρο 7 εσωτ. κανονισμού §3.2.)

Πληροφορίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοστατιστική ή άλλες συγγενείς ειδικότητες σε άλλα ΑΕΙ, ή είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. στη Βιοστατιστική ή άλλες συγγενείς ειδικότητες μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν να ενταχτούν στο Π.Μ.Σ.Β.. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό (βλ §3.2). Η τυχόν αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων, που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σε άλλα ΑΕΙ, γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (βλ. άρθρο 10 εσωτ. κανονισμού, §3.2).

5.  ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν απαλλαγή διδάκτρων ή λαμβάνουν υποτροφία, υποχρεούνται να προσφέρουν επικουρική εργασία (το πολύ 5 ώρες την εβδομάδα) σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα Τμήματα όπως: διδασκαλία ασκήσεων, επίβλεψη εργαστηρίων και εξετάσεων κλπ. (βλ. άρθρο 11 εσωτ. κανονισμού, §3.2).

Β) Επί πλέον υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών», που διατίθεται στη Γραμματεία.

 

6.  ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Η υποτροφία αποτελεί μερική ή ολική απαλλαγή από τα δίδακτρα ή/και συμβολή στα έξοδα διαβίωσης και αγοράς βιβλίων. Υποτροφία χορηγείται κατά περίσταση και με προτεραιότητα στους οικονομικά αδύναμους και στους άριστους φοιτητές.

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ

Μετά την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και την επιτυχή εξέταση αυτής, οι φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν πρέπει να καταθέσουν την εργασία τους στη Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ, ακολουθώντας της οδηγίες οι οποίες περιέχονται στα παρακάτω έγγραφα.

Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Γραμματεία
Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη