Εισαγωγή στη γλώσσα Python

Σκοπός μαθήματος

Η Python είναι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού που έχει ευρεία χρήση στην Επιστήμη Δεδομένων. Περιλαμβάνει ισχυρές προγραμματιστικές δομές αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού ενώ η μεγάλη χρήση της τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στη δημιουργία εκτεταμένων βιβλιοθηκών για υπολογιστικές εφαρμογές, διαχείριση δεδομένων και αλγόριθμους στατιστικης ανάλυσης και προβλέψεων. Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές αρχές προγραμματισμού με τη γλώσσα Python με έμφαση στη χρήση της στην  Επιστήμη Δεδομένων Υγείας.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να ετοιμάζει συναρτήσεις και προγράμματα για δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, για αναζήτηση σε βάσεις μεγάλων δεδομένων μέσα από προγράμματα Python και για ανάλυση δεδομένων με υπάρχοντες ή νέους αλγορίθμους.

Περιεχόμενα μαθήματος

  • Βασικές αρχές της Python.
  • Περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα σε διάφορα λειτουργικά συστήματα.
  • Χρήση των πρώτων μεταβλητών και οι βασικοί τύποι δεδομένων (δομές δεδομένων, συνθήκες, επαναλήψεις).
  • Αποθήκευση, πρόσβαση και διαχείριση δεδομένων σε λίστες: πώς διαχειριζόμαστε μεγάλα δεδομένα. Αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων με
  • Συναρτήσεις, μέθοδοι και πακέτα για την βελτίωση του κώδικα σε Python. Βελτιστοποίηση κώδικα.
  • Πακέτο NumPy για την αποτελεσματική διαχείριση δεδομένων επιστήμης και χρήση πινάκων.
  • Παρουσίαση άλλων πακέτων χρήσιμα στην επιστήμη δεδομένων.