Ενημέρωση για την κατάθεση εργασιών στο Ψηφιακό Αποθετήριο

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να κλειδώσουν την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της διπλωματικής ή
διδακτορικής διατριβής τους  για μεγαλύτερο διάστημα πρέπει να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έγγραφο, το οποίο πρέπει να υπογράφει και ο επιβλέπων καθηγητής.
Αίτημα περιορισμού πρόσβασης στο πλήρες κείμενο 19.5.2017