Μετα-ανάλυση

Διδάσκοντες

Ε. Σαμόλη

Ν. Πανταζής

 

Σκοπός του μαθήματος

Η εξοικείωση με τη μεθοδολογία της μετα-ανάλυσης, η εφαρμογή της μετα-ανάλυσης σε Η/Υ με τη χρήση του στατιστικού πακέτου STATA και τέλος η δυνατότητα παρουσίασης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να συντάξει ένα πρωτόκολλο  μετα-ανάλυσης, να εφαρμόσει τη μεθοδολογία με άρτιο τρόπο και να αξιολογήσει δημοσιεύσεις ή εκθέσεις που περιέχουν αποτελέσματα μετα-ανάλυσης.

Αναλυτικότερα οι στόχοι του μαθήματος είναι:

 1. Να μπορεί ο φοιτητής να συντάσσει ένα πρωτόκολλο μετα-ανάλυσης σύμφωνα με τις οδηγίες SPIRIT.
 2. Να μπορεί να εφαρμόσει μεθόδους μετα-ανάλυσης
  Ειδικότερα:
  2.1 Να μπορεί να εφαρμόζει μοντέλα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των δεδομένων
  2.2 Να εφαρμόζει τη μέθοδο Mantel-Heanzel, Peto, Inverse variance, Der Simonian and Laird.
  2.3 Να εφαρμόζει και να ερμηνεύει το κριτήριο ετερογένειας Q και Ι2 .
  2.4  Να εφαρμόζει μετα-παλινδρόμηση και γενικότερα να διερευνά τις πηγές ετερογένειας
  2.5  Να διεξάγει ανάλυση ευαισθησίας
  2.6 Να παράγει διαγνωστικά γραφήματα forest plots, όπως και funnel plots, γραφήματα για διερεύνηση του συστηματικού σφάλματος μικρών μελετών ή για τον εντοπισμό μελετών με μεγάλη επίδραση στα αποτελέσματα κλπ
 3. Να κατανοεί και να μπορεί να κρίνει τα αποτελέσματα μετα-αναλύσεων. Ειδικότερα, να μπορεί να κατανοήσει την σημασία:
  3.1 της ετερογένειας
  3.2 του συστηματικού σφάλματος δημοσίευσης
  3.3 της επίδρασης των μικρών μελετών
 4.  Να μπορεί να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα μετα-ανάλυσης σύμφωνα με τις οδηγίες PRISMA.

Περιεχόμενο

 1. Εισαγωγή: Η σημασία της μετα- ανάλυσης
 2. Διαμόρφωση πρωτοκόλλου, βιβλιογραφική αναζήτηση
 3. Αξιολόγηση μελετών και εξαγωγή δεδομένων.
 4. Στατιστικές μέθοδοι μετα-ανάλυσης
 5. Διερεύνηση Ετερογένειας
 6. Πρακτική σε Η/Υ: STATA

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται μέσα από 6 ώρες θεωρητική διδασκαλία και 6 ώρες πρακτική άσκηση σε υπολογιστές με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος STATA.

Μέθοδος αξιολόγησης

Η αξιολόγηση του φοιτητή γίνεται  με γραπτές εξετάσεις, όπου το ένα μέρος των θεμάτων αποτελείται από ερωτήσεις πάνω στη θεωρία και στην ερμηνεία δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, ενώ το άλλο μέρος από ερωτήσεις πάνω σε αποτελέσματα (output) μίας μετα-ανάλυσης από το πακέτο STATA.