Μικτές Ερευνητικές Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος

Η προσέγγιση των μικτών μεθόδων ορίζεται ως η έρευνα που περιλαμβάνει δύο ή περισσότερες μεθόδους από την ποσοτική και ποιοτική έρευνα για τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων σε μία μόνο μελέτη, προκειμένου να κατανοηθεί καλύτερα το/α ερευνητικό/ά ερώτημα/τα.

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις μεθόδους ποιοτικής έρευνας και να τις συνδυάσουν με τις γνώσεις ποσοτικής έρευνας που έχουν αποκομίσει στο πλαίσιο των υπολοίπων μαθημάτων, προκειμένου να κατανοήσουν και να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μια έρευνα μικτών μεθόδων.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση:

 1. Να κατανοούν την έρευνα μικτών μεθόδων
 2. Να αναγνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της συγκεκριμένης προσέγγισης
 3. Να εξασκηθούν στην αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών
 4. Να σχεδιάζουν έρευνα μικτών μεθόδων σε θέμα ενδιαφέροντος

Περιεχόμενο

 1. Βασικές μέθοδοι ποιοτικής έρευνας
 2. Κριτήρια για την επιλογή της προσέγγισης που θα χρησιμοποιηθεί στην ερευνητική μελέτη
 3. Χαρακτηριστικά, δυνατά και αδύναμα σημεία της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας
 4. Ορισμός και είδη μικτών μεθόδων έρευνας
 5. Σχεδιασμός και διεξαγωγή μικτών μεθόδων έρευνας
 6. Εξάσκηση στην αξιολόγηση ερευνητικών εργασιών με μικτές μεθόδους έρευνας
 7. Σχεδιασμός έρευνας μικτών μεθόδων σε θέμα ενδιαφέροντος

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτεται μέσα από 12 ώρες θεωρητική διδασκαλία.