Αιτήσεις ΠΜΣ 2023-2024

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4957-2022. Το ΔΠΜΣ επανιδρύθηκε το 2022, τροποποιώντας τόσο τον τίτλο του όσο και το πρόγραμμα σπουδών του ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες προκλήσεις ανάλυσης (μεγάλων) δεδομένων Υγείας, και έχει διάρκεια μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2031-2032.

Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση ΔΠΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Για την απόκτηση ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής:

Κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Πτυχιούχοι των προαναφερθεισών σχολών καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο ΔΠΜΣ για απόκτηση ΔΠΜΣ είναι έως και σαράντα (40). Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει τη διοικητική υποστήριξη.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Κατ’ εξαίρεση, υπό συνθήκες που καθορίζονται στον κανονισμό, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας διά ζώσης, με παράλληλη σύγχρονη αναμετάδοση του διεξαγόμενου διδακτικού έργου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.  Επισημαίνεται ότι η διαδικασία γραπτών εξετάσεων θα γίνεται πάντα δια ζώσης για το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΠΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά του έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 4.000€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 5 δόσεις, η πρώτη (250€) με την επιλογή του/της υποψηφίου/ας τον Ιούνιο 2023, η δεύτερη δόση 750€ έως τις 31/10/2023 με την εγγραφή στο πρώτο έτος, και οι επόμενες τρεις δόσεις από (1.000€) με τις δηλώσεις μαθημάτων των εξαμήνων φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης. Οι εγγεγραμμένοι στο ΔΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Μέχρι 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 4957-2022.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (lower). Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός του πτυχίου, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ, ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη στην οποία συνεκτιμώνται το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις (αν υπάρχουν), το ενδιαφέρον και οι γνώσεις σχετικά  με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις από 2/5/2023 έως 21/5/2023  με τα  ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτήσουν σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://biostatistics.med.uoa.gr) :

  1. Αίτηση.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως τις 14 Οκτωβρίου 2023 και το αντίγραφο πτυχίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.
  4. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
  6. Τεκμηρίωση γνώσης των αγγλικών ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει).
  7. Δύο συστατικές επιστολές, τις οποίες θα καταθέσουν σε φάκελο σε έντυπη μορφή στη γραμματεία. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά απευθείας από τους συντάκτες στην γραμματεία (jpoliti@med.uoa.gr), με σημείωση να περιληφθούν στο φάκελο του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους με τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός των συστατικών επιστολών), αυστηρά και μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 29/5-2/6/2023. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

Οι υποψηφιότητες όσων υποβάλουν πλήρη δικαιολογητικά θα κριθούν σύμφωνα με την κατάταξη τους στη Δέσμη Α ή την Δέσμη Β. Η Δέσμη Α αφορά τους πτυχιούχους που έχουν διδαχθεί κατά τον Α κύκλο σπουδών ένα μάθημα Πιθανοτήτων και ένα Στατιστικής ή ένα μάθημα Επιδημιολογίας και ένα Βιοστατιστικής με την ύλη που αναφέρεται στον Κανονισμό Σπουδών. Για τους υποψηφίους αυτούς λαμβάνεται υπόψιν η βαθμολογία στα μαθήματα αυτά, ο βαθμός πτυχίου, η συνέντευξη και οι συστατικές επιστολές. Για τους υποψήφιους της Δέσμης Β που αφορά πτυχιούχους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Δέσμης Α, εν όλω ή εν μέρει, λαμβάνεται υπόψιν η επίδοση σε εξετάσεις που διενεργούνται με τη φροντίδα της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.). Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν έως τις 16/6/2023.

Όσοι υποψήφιοι επιλεγούν χωρίς προϋποθέσεις θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 250€, στο λογαριασμό με ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227 της ALPHA BANK AE,  Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και να υποβάλουν το καταθετήριο μαζί με την αποδοχή της θέσης τους στο ΔΠΜΣ.

Υπενθυμίζεται ότι όποιος υποψήφιος της Δέσμης Α επιθυμεί, μπορεί να εξεταστεί σε ένα ή και τα δύο μαθήματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, με σκοπό να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο πλαίσιο των εξετάσεων της Δέσμης Β, που θα πραγματοποιηθούν την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2023, είτε κατά την εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος την περίοδο Σεπτεμβρίου 2023, στο Τμήμα Μαθηματικών ή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (σε συνεννόηση με τον Καθηγητή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.:

και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://biostatistics.med.uoa.gr

Αθήνα 2/5/2023

Η Διευθύντρια του Δ.Π.Μ.Σ.

Καθ. Γιώτα Τουλούμη

 

Για να προχωρήσετε στην αίτηση, πατήστε εδώ