2 Ιουλίου 2024

Πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΠΜΣ

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών ενθαρρύνουν έμπρακτα την επιστημονική ενημέρωση και εξέλιξη του διδακτικού τους προσωπικού καθώς και την ανάπτυξη των διδακτικών τους δεξιοτήτων, εγκρίνοντας τη χορήγηση επιστημονικών και/ή διδακτικών ολιγόμηνων ή πολύμηνων αδειών στα μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και αδειών συμμετοχής τους σε επιστημονικά συνέδρια και λοιπές επιστημονικές εκδηλώσεις. Συγχρόνως όμως φροντίζει ώστε οι άδειες να κατανέμονται ορθολογικά, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών.

Αναφορικά με το ΔΠΜΣ, το διδακτικό προσωπικό επιδεικνύει σταθερά αξιοσημείωτη κινητικότητα στο εγχώριο, το ευρωπαϊκό και το ευρύτερο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατά την τελευταία δεκαετία. Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ συμμετέχουν συστηματικά σε συνέδρια με κριτές και προσκαλούνται από άλλους ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις, κλπ. Επίσης οργανώνουν συνέδρια, τα οποία αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ.

Τα μέλη ΔΕΠ του ΔΠΜΣ, όπως και γενικότερα των δύο ακαδημαϊκών μονάδων, επισκέπτονται ιδρύματα του εξωτερικού με την ιδιότητα του επισκέπτη καθηγητή/τριας, όπως επίσης μετακινούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προς Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού στο πλαίσιο άλλων ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων (προσκεκλημένων διαλέξεων, κρίσεων διδακτορικών διατριβών).

Μέσω των παραπάνω δράσεων η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών διασφαλίζουν το επίπεδο γνώσεων και ενθαρρύνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του διδακτικού του προσωπικού. Επίσης, παρά τις σοβαρές δυσκολίες χρηματοδότησης για την κάλυψη των εξόδων επισκεπτών, και οι δύο ακαδημαϊκές μονάδες Μαθηματικών ενθαρρύνουν την εξωστρέφεια προσκαλώντας τακτικά συναδέλφους υψηλού ακαδημαϊκού κύρους από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα του εξωτερικού για την παρουσίαση σεμιναρίων στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος. Οι αντίστοιχες ανακοινώσεις αναρτώνται στους αντίστοιχους ιστοτόπους. Τέλος και οι δύο ακαδημαϊκές μονάδες, όπως επίσης και η κεντρική διοίκηση του ΕΚΠΑ φροντίζουν ανελλιπώς για την προβολή των επιστημονικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του διδακτικού προσωπικού, οι οποίες καταχωρούνται συστηματικά στις ιστοσελίδες των τμημάτων και του πανεπιστημίου.

Η επιμόρφωση για τα μέλη της κατηγορίαςΔιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, η οποία διενεργείται μέσω της συμμετοχής τους σε ημερίδες και συνέδρια μέσω ερευνητικών και διακρατικών συνεργασιών, σε προγράμματα κινητικότητας διδακτικού προσωπικού για επιμόρφωση (Erasmus+),  διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 155 και 157 του ν. 4957/2022. Η επιμόρφωση για τα μέλη της κατηγορίαςΕιδικού Διδακτικού Προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 147/2009 (ΦΕΚ 189/29.09.2009 τ. Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 και 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11.05.2016 τ. Α΄).