15 Δεκεμβρίου 2015

Σκοπός – Υποδομή

Συνοπτική Περιγραφή – Σκοπός

1.1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τα Τμήματα της Ιατρικής Σχολής και Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999 Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με αντικείμενο την εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και την έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και τις άλλες επιστήμες υγείας.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Βιοστατιστική και στις Υπηρεσίες Δεδομένων Υγείας. Οι τίτλοι απονέμονται από κοινού από τα συνεργαζόμενα τμήματα των οποίων τα ονόματα εμφανίζονται στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

 

1.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και Υπηρεσίες Δεδομένων Υγείας» είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και στις άλλες επιστήμες υγείας. Ειδικότερα, σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Εφαρμοσμένης Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της Ιατρικής και των άλλων Επιστημών Υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοστατιστικής. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν:

Α) να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.

Β) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους.

Γ) να απασχοληθούν σε θέσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα που απαιτούν εφαρμοσμένη στατιστική εξειδίκευση.

Δ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Με τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική και Υπηρεσίες Δεδομένων Υγείας» επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση και αρμονική συνεργασία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που εξειδικεύεται στις περιοχές της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και των Επιστημών Υγείας καθώς επίσης και η δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για διαρκή εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ενεργή και με ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό  περιοχή της Βιοστατιστικής.

 

1.3.    ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική & Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» είναι η συνέχιση και αναμόρφωση ενός εκ των δύο παλαιοτέρων εν ενεργεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, αυτού του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστικής». Στην παρούσα αναφορά θεωρείται ότι η παραχθείσα τεχνογνωσία και επιστημονική κληρονομιά του παλιού Π.Μ.Σ. μεταφέρεται στο νέο και είναι αδιάρρηκτη συνέχιση του.

Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί ανελλιπώς από το 1998 και αξιολογήθηκε με εξαιρετικά σχόλια από τις εσωτερικές αξιολογήσεις όπως και από την εξωτερική αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής που έγινε με ευθύνη της ΑΔΙΠ το 2014. Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι Διατμηματικό (συνεργασία της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ). Με την αρχική υποστήριξη από το ΕΠΕΑΕΚ, έγινε δυνατή η δημιουργία υποδομής (εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθήκες κλπ) καθώς και η μετάκληση διαπρεπών επιστημόνων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού που διδάσκουν σε παρόμοια προγράμματα άλλων χωρών (κυρίως των  ΗΠΑ και της Αγγλίας).  Η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική στη εξελικτική διαμόρφωση του προγράμματος Σπουδών και την προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού.

Σήμερα το Δ.Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια Η/Υ) και στα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα. Επίσης οι διδάσκοντες προέρχονται από τα 2 Τμήματα και οι περισσότεροι διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ. ήδη από 10 μέχρι 20 χρόνια. Επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα υποδομών ή διαθεσιμότητας διδασκόντων καθώς το Δ.Π.Μ.Σ. είναι ήδη καθιερωμένο.

Το γνωστικό αντικείμενο της Βιοστατιστικής και της Επιστήμης Δεδομένων Υγείας αποτελεί πρότυπο διεπιστημονικής συνεργασίας με συνεχή αμφίδρομη ανταλλαγή, ανάμεσα σε γιατρούς και εφαρμοσμένους στατιστικούς στοιχείων που οδηγούν στον προσδιορισμό προβλημάτων και την παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στην Ιατρική και τη Στατιστική.

Όπως είχε υποστηριχθεί με στοιχεία στην πρώτη πρόταση που κατατέθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ για τη δημιουργία του Δ.Π.Μ.Σ. “Βιοστατιστική”, στην Ελλάδα όχι μόνο δεν υπήρχαν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοστατιστική αλλά υστερούσε σημαντικά σε ποιότητα η στατιστική επεξεργασία των ιατρικών ερευνών καθώς και  η συλλογή δεδομένων που θα επιτρέψουν να υπολογίζονται τακτικά χρησιμότατοι δείκτες υγείας.  Είχε τονιστεί, ότι αντίθετα η ιατρική έρευνα παρουσιάζει μεγάλη δραστηριότητα απορροφώντας 14.3% της συνολικής κρατικής επιχορήγησης για έρευνα, αλλά και χρησιμοποιώντας ξένα κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια.

Πολλοί από  τους αποφοίτους εργάζονται σε ακαδημαϊκές θέσεις, σε ερευνητικά προγράμματα και σχετικούς φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Επίσης μεγάλο ποσοστό των αποφοίτων εκπονεί στη συνέχεια Διδακτορική Διατριβή.  Επομένως θεωρείται ότι το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική & Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς και βοηθά αποφοίτους των ΑΕΙ να μπουν στην εξειδικευμένη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική & Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» βασίζεται σε μια ταυτότητα που επιτρέπει να ολοκληρωθεί ένα πλήρες εφαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο οδηγεί στην απόκτηση χρήσιμων γνώσεων, στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων αλλά και πολλών φοιτητών και στην επιτυχή συνέχιση σπουδών για όσους το επιθυμούσαν στη χώρα μας ή στο εξωτερικό.  Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. έρχονται σε επαφή με την έρευνα που διεξάγεται από τους διδάσκοντες μέσω χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων.  Οι διπλωματικές εργασίες  που εκπονούνται  συνδέουν το Δ.Π.Μ.Σ. με την βιο-ιατρική έρευνα στο πλαίσιο αυτών των επιδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων και μεγάλος αριθμός των αποτελεσμάτων των Διπλωματικών εργασιών δημοσιεύονται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και παρουσιάζονται σε διεθνή συνέδρια.

 

1.4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΔΟΜΗ

Αίθουσες: Σήμερα το Δ.Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί υποδομές (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια Η/Υ) και στα δύο συνεργαζόμενα Τμήματα. Επίσης οι διδάσκοντες προέρχονται από τα 2 Τμήματα και οι περισσότεροι διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ. ήδη από 10 μέχρι 24 χρόνια.

Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται σε αίθουσες διδασκαλίας της Ιατρικής Σχολής και του τμήματος Μαθηματικών.

Εργαστήρια Η/Υ: Λειτουργούν δύο εργαστήρια Η/Υ που χρησιμοποιούνται από το Δ.Π.Μ.Σ. Το πρώτο βρίσκεται στο τμήμα Μαθηματικών και είναι εξοπλισμένο με:

27 θέσεις εργασίας PC

Το δεύτερο βρίσκεται στην Ιατρική σχολή και είναι εξοπλισμένο με:

25 θέσεις εργασίας PC

Επιπλέον στην Ιατρική Σχολή υπάρχει ένα μικρότερο Εργαστήριο με 12 Η/Υ που είναι αποκλειστικά στη διάθεση των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική & Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» με σύνδεση στο δίκτυο του ΕΚΠΑ, όπου μπορούν να εκπονούν εργασίες και να εργάζονται στη Διπλωματική τους.

Όλοι οι υπολογιστές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε όλα τα PC υπάρχουν γενικά ή/και εξειδικευμένα στατιστικά προγράμματα τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

 

1.5. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Τόσο στην Ιατρική Σχολή όσο και στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργούν δανειστικές βιβλιοθήκες του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική & Επιστήμη Δεδομένων Υγείας». Στις βιβλιοθήκες αυτές περιέχονται πάνω από 500 βιβλία. Οι βιβλιοθήκες συμπληρώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με σύγχρονους τίτλους. Επίσης, υπάρχουν αντίγραφα όλων των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. που έχουν αποφοιτήσει. Υπάρχει πρόσβαση στις κεντρικές βιβλιοθήκες του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και των Επιστημών Υγείας.

1.6 INTERNET

Πληροφορίες σχετικά με μαθήματα, πρόγραμμα διδασκαλίας, ανακοινώσεις κ.α. μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο μέσω της σελίδας του Δ.Π.Μ.Σ. «Βιοστατιστική & Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» στη διεύθυνση http://biostatistics.med.uoa.gr