24 Ιανουαρίου 2024

Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική διασφάλισης Ποιότητας της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών  εναρμονίζεται πλήρως με την Πολιτική Ποιότητας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθιστώντας την Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών απόλυτα προσηλωμένα και δεσμευμένα στην παροχή υψηλής ποιότητας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης ανώτατης εκπαίδευσης στους φοιτητές που την επιλέγουν, οργανώνοντας και υλοποιώντας Προγράμματα Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών και σημαντικής προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα, στους σημαντικότερους τομείς και τα πεδία της επιστήμης των επιστημών της Ιατρικής και των Μαθηματικών. Επιπροσθέτως και οι δύο ακαδημαϊκές μονάδες επιδιώκουν την ανάπτυξη ενός δημιουργικού περιβάλλοντος έρευνας, ελεύθερης επιστημονικής έκφρασης και εργασίας για το όλο το προσωπικό και τα μέλη της ακαδημαϊκής του κοινότητας. 

Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών δεσμεύονται για την εφαρμογή της εν λόγω πολιτικής ποιότητας, και στο ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας»,  το οποίο προσφέρουν και θα προσφέρουν στο μέλλον, υλοποιώντας τις προβλεπόμενες από το ΕΣΔΠ του Ιδρύματος διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του. Μέσα από την εν λόγω Πολιτική Ποιότητας ενισχύεται η ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και ο προσανατολισμός του εν λόγω προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, προωθείται ο σκοπός και το αντικείμενό του, καθώς και  η υλοποίηση συγκεκριμένων στόχων που τίθενται κατά έτος, ενώ καθορίζονται τα μέσα και οι τρόποι επίτευξης των ανωτέρω και διασφαλίζεται η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες αξιολόγησης και επανασχεδιασμού του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών δεσμεύονται να εφαρμόσουν και στο εν λόγω μεταπτυχιακό του πρόγραμμα τις διεργασίες / διαδικασίες ποιότητας που προβλέπονται και αναλύονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, και εφαρμόζονται στο επίπεδο των Προγραμμάτων Σπουδών των δύο ακαδημαϊκών μονάδων, µε την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση/εξατομίκευση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών τους και σε στενή συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου (ΜΟΔΙΠ). Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» του Τμήματος Μαθηματικών υπόκεινται σε επιθεώρηση, ανασκόπηση και αναθεώρηση, οι οποίες διενεργούνται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία µε τη ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Οι διεργασίες – διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εν λόγω Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι οι εξής:

1)     Η Εφαρμογή Πολιτικής για την Διασφάλιση Ποιότητας του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας», η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις διασφάλισης ποιότητας, με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου, εντός του οποίου οφείλει να λειτουργεί το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2)     Η διάθεση και διαχείριση των πόρων του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» μέσα από διαδικασίες που συμβάλλουν στις βέλτιστες επιλογές ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων των Ιδρύματος ως προς τη διασφάλιση παροχής των απαιτούμενων πόρων σε αναγκαίο προσωπικό, χρηματοδότηση, υποδομές και εξοπλισμό, ώστε να λειτουργεί αλλά και να βελτιώνεται συνεχώς η αποτελεσματικότητά του ΠΜΣ ως προς το βαθμό επίτευξης των στόχων ποιότητας που θέτει.

3)     Η Θέσπιση Στόχων Διασφάλισης Ποιότητας σε ετήσια βάση του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας». Επιλέγονται για το ΠΜΣ, ύστερα από διαβούλευση και συμφωνία της διοίκησης του Τμήματος και του ΠΜΣ, συγκεκριμένοι μετρήσιμοι και άμεσα παρατηρήσιμοι ετήσιοι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι, οι οποίοι αποτιμώνται από συγκεκριμένους δείκτες. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων θεωρείται αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών λειτουργιών (διοικητικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών) του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4)     Η Περιοδική Εσωτερική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση σε ετήσια βάση του  ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής καιτου Τμήματος Μαθηματικών σε συνεργασία και με την υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος. Στο εν λόγω ΠΜΣ πραγματοποιείται εσωτερική αξιολόγηση και αποτίμηση όλων των διαδικασιών που υλοποιούνται σε αυτό, έτσι ώστε μέσα από τον εντοπισμό στοιχείων και θεμάτων για διόρθωση με την εφαρμογή συμφωνημένων από κοινού με τη ΜΟ.ΔΙ.Π βελτιωτικών ενεργειών, να επιτυγχάνονται οι στόχοι που έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα τη βελτίωση του ΠΜΣ.

5)     Η Συλλογή δεδομένων ποιότητας: μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας». Εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών σχετικά με το εν λόγω πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (των δεδομένων των φοιτητών, του διδακτικού προσωπικού, της δομής και οργάνωσης των μαθημάτων, της διδασκαλίας και της παροχής υπηρεσιών προς τους φοιτητές του ΠΜΣ. κ.α.) και τροφοδοτούνται με στοιχεία το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα της Ιατρικής Σχολής, του Τμήματος Μαθηματικών και του Ιδρύματος.

6)     Η Δημοσιοποίηση των Πληροφοριών του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας». Μέσα από την συγκεκριμένη διεργασία καθίστανται όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εν λόγω ΠΜΣ άμεσα προσβάσιμες, επίκαιρες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια.

7)     Η Εξωτερική Αξιολόγηση του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας», για την οποία εφαρμόζονται διαδικασίες περιοδικής πιστοποίησης του από την ΕΘΑΑΕ η οποία πραγματοποιείται με διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

Η εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών διασφαλίζει: α) την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωση του  εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών  β) ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα εξ αυτών απορρέοντα προσόντα των αποφοίτων του εν λόγω ΠΜΣ επιδιώκεται να ανταποκρίνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης επιπέδου 7, γ) την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου στο εν λόγω ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών μέσω της παρακολούθησής του από τη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ, την ΟΜΕΑ, τη διοίκηση της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών και της ΜΟ.ΔΙ.Π ΕΚΠΑ , δ) ότι τα προσόντα του διδακτικού προσωπικού, ιδιαίτερα των εξωτερικών συνεργατών, είναι κατάλληλα για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών, ε) τη σύνταξη, εφαρμογή και ανασκόπηση ειδικών ετήσιων στόχων ποιότητας για τη βελτίωση του ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας» στ) το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας μέσα από τη διερεύνηση σε τακτά χρονικά διαστήματα των αναγκών της αγοράς εργασίας και παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του ΠΜΣ, ζ) ότι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές – συμπεριλαμβανομένων των ΦΜΕΑ είναι υψηλής ποιότητας – καλύπτουν τις ανάγκες τους για αποτελεσματική παρακολούθηση, π.χ. εύκολα προσβάσιμες και διαθέσιμες διοικητικές υπηρεσίες και βιβλιοθήκες, διαδικτυακές υπηρεσίες, υποτροφίες, και υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας κατάλληλες για το ΠΜΣ, η)την αποδοτική αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του ΠΜΣ που προέρχονται από δίδακτρα ώστε να παρέχονται οι αναγκαίες υπηρεσίες προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να διευκολύνεται η λειτουργία των προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Μαθηματικών, αλλά και σε ό, τι άλλο απαιτείται, π.χ. επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους εκτός Τμήματος για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση τους θ) τη διενέργεια της ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης και ανασκόπησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας για το ΠΜΣ με τη συνεργασία της ΟΜΕΑ και της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.

Η Πολιτική Ποιότητας που ακολουθεί το ΠΜΣ κοινοποιείται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους στα μέλη του διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στο ΠΜΣ, και στην έναρξη  κάθε κύκλου υλοποίησης του ΠΜΣ στους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Επιπροσθέτως παρουσιάζεται στην εκδήλωση υποδοχής των νεοεισερχόμενων φοιτητών του ΠΜΣ, ενώ γίνεται και ενημέρωση και των κοινωνικών εταίρων και φορέων με τους οποίους συνεργάζεται το ΠΜΣ «Βιοστατιστική και Επιστήμη Δεδομένων Υγείας».