Ερευνητική Μεθοδολογία

Διδάσκοντες

Κ. Κατσουγιάννη
Α. Μπουρνέτας
Τ. Γκαράνη

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμπέδωση, η σύνθεση και η συμπλήρωση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε άλλα μαθήματα σχετικά με τον σχεδιασμό της ιατρικής έρευνας, την προσέγγιση τού νομικού και δεοντολογικού πλαισίου  διεξαγωγής της έρευνας με έμφαση στις αρχές Βιοηθικής και τα ζητήματα δεοντολογίας, την ερμηνεία και σημασία της έρευνας στις βιο-ιατρικές επιστήμες και τη συγγραφή και δημοσίευση εργασιών στον διεθνή επιστημονικό τύπο.

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Ο φοιτητής στο τέλος του μαθήματος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ηγείται ή να συμβάλλει στον ερευνητικό σχεδιασμό για τον έλεγχο συγκεκριμένης υπόθεσης, να γνωρίζει τα εργαλεία με τα οποία αναγνωρίζονται και περιγράφονται  οι  βασικές ηθικές παραμέτροι στη μεθοδολογία της έρευνας, να εφαρμόζει  με κριτική σκέψη τις βασικές ηθικές αρχές και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην  προσέγγιση μειζόνων ζητημάτων ερευνητικής δεοντολογίας, να συγγράφει μια εργασία και να διαχειρίζεται τις διαδικασίες υποβολής, αναθεώρησης και δημοσίευσης.

Περιεχόμενο

Επιστημονική έρευνα

Ιατρική έρευνα, αιτιότητα

Δεοντολογία και ηθική στην ιατρική έρευνα

Ο ρόλος του Βιοστατιστικού στα διάφορα στάδια της έρευνας

Δομή επιστημονικής εργασίας

Υποβολή εργασίας για δημοσίευση

Αξιολόγηση περιοδικών και εργασίας. Σύστημα κριτών.

Η έννοια της ακεραιότητας στην επιστημονική ερευνα (research integrity) . Ορισμοί. Ευρωπαϊκές και διεθνείς κανονιστικές προσεγγίσεις Αιτίες και κίνητρα παραβίασης της ερευνητικής ακεραιότητας – απόσυρση δημοσιεύσεων (retraction) . Περιπτωσεις μελέτης.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα γίνεται με διαλέξεις, παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων μελέτης στην ενότητα της δεοντολογίας και Βιοηθικής, και μια εργασία κάθε φοιτητή που αποτελείται από παρουσίαση και κριτική μιας δημοσίευσης στην τάξη.

Μέθοδος αξιολόγησης

Η παρουσίαση βαθμολογείται με 36% του βαθμού και η γραπτή εξέταση με 64% (8 θέματα κυρίως ερμηνείας αποτελεσμάτων, δεοντολογίας κλπ)