Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ: Διαχείριση και Οπτικοποίηση Δεδομένων

Διδάσκοντες

Απ. Μπουρνέτας

Αντ. Αναλυτής

 

Σκοπός του μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών στη χρήση στατιστικών προγραμμάτων Η/Υ και η εισαγωγή στις αρχές της Υπολογιστικής Στατιστικής.

Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος

Για τους σκοπούς αυτούς θα διδαχθούν στατιστικά πακέτα όπως τα Stata, SPSS, R, SAS, G-Power. Ως προαπαιτούμενες γνώσεις θεωρούνται οι βασικές έννοιες περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής καθώς και σχετική εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την δημιουργία, την επεξεργασία και τη στατιστική ανάλυση ενός αρχείου δεδομένων.

Περιεχόμενο

·             Μεταβλητές- δεδομένα

o   Τύποι δεδομένων

·             Διασυνδέσεις βάσεων δεδομένων

o   ASCII αρχεία

·             Γνωριμία με το SPSS

o   Περιβάλλον εργασίας, παράθυρα, εντολές

·             Λογικές εντολές

o   IF, AND, OR, NOR

·             Αρχές προγραμματισμού – αλγόριθμοι

·             Μεταφορά αρχείων μεταξύ στατιστικών και άλλων πακέτων

·             Έλεγχοι ποιότητας της βάσης δεδομένων

·             Εντολές δημιουργίας και αντικατάστασης μεταβλητών – περιπτώσεων

·             Χειρισμός ελλειπουσών τιμών

·             Συναρτήσεις

·             Στατιστική ανάλυση στο SPSS

o   Γραφήματα στο SPSS

·             Προσομοιώσεις, επαναδηγματοληψία με το SPSS
·             Το περιβάλλον του Stata

o   Εισαγωγή αρχείων στο Stata

o   Εντολές δημιουργίας και αντικατάστασης μεταβλητών / περιπτώσεων – συναρτήσεις

·             Διαχείριση δεδομένων (ένωση αρχείων, ημερομηνίες, ελλείπουσες τιμές)

·             Περιγραφική στατιστική

·             Στατιστική ανάλυση στο Stata

o   Συσχέτιση ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών

·             Έλεγχοι υποθέσεων

·             Γραφήματα στο Stata

·             Βασικές εντολές προγραμματισμού στο Stata

·             Σύντομη εισαγωγή  στο περιβάλλον εργασίας του R.

o   Γραφικά

·             Υπολογισμός μεγέθους δείγματος, G-Power

 

 

Μέθοδοι διδασκαλίας

Η διδασκαλία γίνεται με τη μορφή διαλέξεων και πρακτικών εφαρμογών στα εργαστήρια του ΠΜΣ. Χρησιμοποιούνται παραδείγματα από αρχεία δεδομένων πραγματικών μελετών, έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτήσει άμεσα εξοικείωση με την ανάλυση αλλά και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Μέθοδος αξιολόγησης

Η εξέταση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος τους εξαμήνου και με γραπτές εργασίες που συνεισφέρουν στον τελικό βαθμό.