8 Ιουνίου 2022

Κατάλογος και Περιεχόμενο Μαθημάτων – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

ΑΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
(Ισχύς από ακαδ. έτος 2015-2016)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή στις Πιθανότητες 4
2. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 4
3. Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική 9
4. Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι 7
5. Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα 10
6. Ανάλυση Επιβίωσης 7
7. Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία ή Επιστήμη Δεδομένων Υγείας ΙΙ: Διαχείριση Ηλεκτρονικών Δεδομένων 9
8. Ερευνητική Μεθοδολογία 7
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι
9. Απαραμετρική Στατιστική 6
10. Επιστήμη Δεδομένων Υγείας Ι : Οργάνωση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων 6
11. Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία 6
12. Κλινικές Δοκιμές 6
13. Μέθοδοι Δειγματοληψίας 6
14. Ανάλυση Δεδομένων Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων 6
15. Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι 6
16. Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ 6
17. Πολυμεταβλητή Ανάλυση 6
18. Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές 6
19. Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης 6
20. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία 6
21. Ειδικά θέματα Βιοστατιστικης 6
22. Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης 6
23. Μαθηματικά μοντέλα σε λοιμώδη νοσήματα 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ
24. Μετα-ανάλυση 2
25. Προσομοίωση 2
26. Φαρμακομετρία 2
27. Διατροφική Επιδημιολογία 2
28. Ειδικά θέματα Ανάλυσης Δεδομένων 2
29. Εισαγωγή στα Οικονομικά της Υγείας 2
30. Εισαγωγή στη γλώσσα Python 2
31. Μικτές Ερευνητικές Μέθοδοι 2

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά:

  1. η συγκέντρωση 62 Πιστωτικών Μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα
  2. η συγκέντρωση 28 Πιστωτικών Μονάδων από τα μαθήματα επιλογής
  3. η συγκέντρωση 30 Πιστωτικών Μονάδων από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας,

με σύνολο εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικών Μονάδων.

* Το σύστημα Πιστωτικών Μονάδων έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος στη συνεδρίαση της 5/5/2010, βάσει του Ν.3685/16-7-2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σε Φ.Ε.Κ.

** Τα μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται όλα κάθε χρόνο. Η ΕΔΕ του προγράμματος αποφασίζει ποιά από αυτά θα διδαχθούν, ανάλογα με τις προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες συνολικά και τις δυνατότητες του προγράμματος.