11 Δεκεμβρίου 2015

Κατάλογος και Περιεχόμενο Μαθημάτων – Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών

 

 

 

 

ΑΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
(Ισχύς από ακαδ. έτος 2015-2016)
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Εισαγωγή στις Πιθανότητες 4
2. Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 4
3. Εισαγωγή στη Στατιστική Συμπερασματολογία και Βιοστατιστική 10
4. Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι 8
5. Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα 10
6. Ανάλυση Επιβίωσης 8
7. Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία 10
8. Ερευνητική Μεθοδολογία 8
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι
9. Απαραμετρική Στατιστική 6
10. Διαχείριση Δεδομένων – Βάσεις Δεδομένων 6
11. Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία 6
12. Κλινικές Δοκιμές 6
13. Μέθοδοι Δειγματοληψίας 6
14. Ανάλυση Δεδομένων με Πολλαπλές Μετρήσεις στο Χρόνο 6
15. Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι 6
16. Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ 6
17. Πολυμεταβλητή Ανάλυση 6
18. Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών 6
19. Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές 6
20. Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης 6
21. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία 6
22. Μοντέλα Μηχανικής Μάθησης 6
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ
23. Μετα-ανάλυση 2
24. Προσομοίωση 2
25. Φαρμακομετρία 2
26. Διατροφική Επιδημιολογία 2
27. Μαθηματικά μοντέλα σε λοιμώδη νοσήματα 2
28. Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων στον τομέα της Υγείας 2

Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά:

  1. η συγκέντρωση 62 Πιστωτικών Μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα
  2. η συγκέντρωση 28 Πιστωτικών Μονάδων από τα μαθήματα επιλογής
  3. η συγκέντρωση 30 Πιστωτικών Μονάδων από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας,

με σύνολο εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικών Μονάδων.

* Το σύστημα Πιστωτικών Μονάδων έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος στη συνεδρίαση της 5/5/2010, βάσει του Ν.3685/16-7-2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σε Φ.Ε.Κ.

** Τα μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται όλα κάθε χρόνο. Η ΕΔΕ του προγράμματος αποφασίζει ποιά από αυτά θα διδαχθούν, ανάλογα με τις προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες συνολικά και τις δυνατότητες του προγράμματος.