15 Δεκεμβρίου 2015

Σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ

Σπουδές στο Δ.Π.Μ.Σ.

1.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 25 ανά έτος. Ο ακριβής αριθμός για κάθε έτος θα καθορίζεται σύμφωνα με την υποδομή των τμημάτων, των αριθμό των διδασκόντων και τις ανάγκες σε ειδικευμένους αποφοίτους. Στο Π.Μ.Σ.Β. γίνονται δεκτοί εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής καθώς και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Πτυχιούχοι των προαναφερθέντων σχολών καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα (Πιθανότητες και Στατιστική Συμπερασματολογία ή Βιοστατιστική και Εισαγωγή στην Επιδημιολογία), ο βαθμός πτυχίου, τυχόν διπλωματικές εργασίες και/ή επιστημονικές δημοσιεύσεις, οι συστατικές επιστολές, η συνέντευξη και η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής δίνονται στο άρθρο 4 του εσωτερικού κανονισμού που παρατίθεται.

2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για μεν το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε 4 διδακτικά εξάμηνα για δε το διδακτορικό δίπλωμα σε 4 επιπλέον εξάμηνα τουλάχιστον. Η μέγιστη χρονική διάρκεια μέσα στην οποία οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του κάθε μεταπτυχιακός είναι έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Για σοβαρούς λόγους, μετά από αίτηση του φοιτητή, μπορεί να δοθεί παράταση δύο (2) το πολύ διδακτικών εξαμήνων. (βλ. άρθρο 7 εσωτ. κανονισμού)

3.     ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς έναν αριθμό από τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Επίσης οφείλει να παρακολουθεί ανελλιπώς τις παραδόσεις και τις ασκήσεις των μαθημάτων. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 75% των ωρών παρακολούθησης (παραδόσεις και ασκήσεις) κάθε μαθήματος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις του μαθήματος. Για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ Βιοστατιστικής απαιτείται η συγκέντρωση 90 τουλάχιστον πιστωτικών μονάδων (ECTS) από υποχρεωτικά ή επιλεγόμενα μμαθήματα και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας μετά το 3ο ξάμηνο σπουδών (επιπλέον 30 πιστωτικές μονάδες), σε θέμα συναφές με τα μαθήματα του προγράμματος (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. άρθρο 7 εσωτ. κανονισμού).

Πληροφορίες για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοστατιστική ή άλλες συγγενείς ειδικότητες σε άλλα ΑΕΙ, ή είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. στη Βιοστατιστική ή άλλες συγγενείς ειδικότητες μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν να ενταχτούν στο Π.Μ.Σ.. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό. Η τυχόν αναγνώριση μεταπτυχιακών μαθημάτων, που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς σε άλλα ΑΕΙ, γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου (βλ. άρθρο 6 εσωτ. κανονισμού).

5.  ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Α) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά.

Β) Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Βιοστατιστική» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 950 ευρώ ανά εξάμηνο, εκτός αν απαλλάσσονται βάσει των προβλέψεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2.7.του Νόμου 4485/2017.

Γ) Επί πλέον υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών αναφέρονται αναλυτικά στο έντυπο: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών», που διατίθεται στη Γραμματεία.

6.  ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ-ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Α) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Νόμου 4485/2017, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Β) Υπάρχει δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές του δεύτερου έτους βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Γ) Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα ERASMUS, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α’ εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ και να πληρούν το κριτήριο της γνώσης της επίσης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής.

Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Οδηγίες διαδικασίας κατάθεσης στη Βιβλιοθήκη-Γραμματεία
Βεβαιώσεις προς τη Βιβλιοθήκη