Μαθηματικά Μοντέλα σε Λοιμώδη Νοσήματα

Διδάσκοντες Β. Σύψα Ν. Δεμίρης   Σκοπός του μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές σε βασικές έννοιες σχετικά με τη χρήση των μαθηματικών μοντέλων σε λοιμώδη νοσήματα (εκτίμηση παραμέτρων, πρόβλεψη, αξιολόγηση παρεμβάσεων)   Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα γνωρίζει βασικές έννοιες στην επιδημιολογία λοιμωδών Read more about Μαθηματικά Μοντέλα σε Λοιμώδη Νοσήματα[…]

Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Σκοπός μαθήματος Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις Βασικές έννοιες δειγματοληψίας, τα είδη δειγματοληψίας και τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με το είδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε.   Περιεχόμενο μαθήματος Καθορισμός πληθυσμού έρευνας: δειγματοληπτικό πλαίσιο, στόχοι έρευνας και ερωτηματολογίου, μελέτη βιβλιογραφίας. Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων: Read more about Μέθοδοι Δειγματοληψίας[…]

Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές

Σκοπός μαθήματος Οι ελλείπουσες τιμές είναι ο κανόνας παρά η εξαίρεση σε δεδομένα υγείας. Συχνά, η ανάλυση δεδομένων γίνεται αγνοώντας τις ελλείπουσες τιμές ή εξαιρώντας τις παρατηρήσεις με ελλείπουσες τιμές σε μία ή περισσότερες μεταβλητές. Τέτοιου τύπου απλές αναλύσεις μπορούν να οδηγήσουν είτε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις είτε σε εκτιμήσεις με μεγάλη αβεβαιότητα. Ο στόχος του Read more about Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές[…]

Διατροφική Επιδημιολογία

Διδάσκοντες Ανδρ. Νάσκα Φ. Ορφανός Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διατροφική επιδημιολογία, τη μελέτη δηλαδή της διατροφής και των εκφάνσεών της ως παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης νοσολογίας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των μεθόδων συλλογής και ανάλυσης διατροφικών και σχετικών με αυτά δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών. Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος Read more about Διατροφική Επιδημιολογία[…]