Εισαγωγή στην Επιδημιολογία

Διδάσκοντες
Γ. Τουλούμη

Β. Μπενέτου

Β. Σύψα

 

Σκοπός του μαθήματος

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές της επιδημιολογίας, τα μέτρα μέτρησης συχνότητας νοσημάτων, τα είδη και τα χαρακτηριστικά των επιδημιολογικών μελετών και τους βασικούς αιτιολογικούς δείκτες καθώς και που και πότε χρησιμοποιούνται.

Περιεχόμενα του μαθήματος

  • Εισαγωγή στην Επιδημιολογία: Ορισμός, ιστορία, σκοποί και χρήσεις της Επιδημιολογίας.
  • Αιτιολογία των νοσημάτων και Επιδημιολογία, ταξινόμηση νοσημάτων, πηγές των στοιχείων στην Επιδημιολογία: Αιτία και αιτιότητα. Στατιστική συσχέτιση. Αιτιολογική και δευτερογενής πλασματική συσχέτιση. Άμεση και έμμεση αιτιολογική συσχέτιση. Διεθνής ταξινόμηση των νόσων, κακώσεων και αιτιών θανάτου. Απογραφή, φυσική κίνηση πληθυσμού, δήλωση γεννήσεως και πιστοποιητικό θανάτου.
  • Μέτρηση συχνότητας νοσημάτων: Χρόνος επίπτωσης, επίπτωση, κλειστοί και ανοικτοί πληθυσμοί, κίνδυνος-ποσοστό επίπτωσης, ποσοστό ν-ετούς επιβίωσης, σχέση κινδύνου και επίπτωσης, αθροιστική επίπτωση, καμπύλες επιβίωσης, επιπολασμός, προτυποποίηση.
  • Κατηγορίες Επιδημιολογικών Ερευνών: Αναλυτικές έρευνες (προοπτικές, αναδρομικές), περιγραφικές έρευνες (έρευνες επιπολασμού).
  • Αιτιολογικοί δείκτες: Σχετικός κίνδυνος, οφειλόμενος κίνδυνος, οφειλόμενος κίνδυνος-ποσοστό, οφειλόμενος κίνδυνος πληθυσμού, οφειλόμενος κίνδυνος πληθυσμού-ποσοστό, odds ratio. Όρια αξιοπιστίας του odds ratio.
  • Περιγραφική Επιδημιολογία: Χαρακτηριστικά προσώπων, τόπου, χρόνου.
  • Αναδρομικές – Προοπτικές έρευνες: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Διαμόρφωση συγκρινόμενων ομάδων, επιλογή ασθενών και μαρτύρων, πλασματικές συσχετίσεις και συνέργεια.
  • Κλινική Επιδημιολογία – Προσυμπτωματικός έλεγχος: Ενδεικνυόμενες έρευνες, καθορισμός φυσιολογικών ορίων, αξιολόγηση νοσολογικών ευρημάτων, αξιολόγηση διαγνωστικών διαδικασιών. Ευαισθησία, ειδικότητα, θετική διαγνωστική αξία, αρνητική διαγνωστική αξία.