Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Περιεχόμενο μαθήματος Καθορισμός πληθυσμού έρευνας: δειγματοληπτικό πλαίσιο, στόχοι έρευνας και ερωτηματολογίου, μελέτη βιβλιογραφίας. Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων: προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη, ταχυδρομική έρευνα, παρατήρηση, άντληση στοιχείων από αρχεία. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου – εντύπου συλλογής δεδομένων: εμφάνιση, κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, κωδικοποίηση απαντήσεων, μέγεθος και κόστος ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική μεταφορά στοιχείων από αρχεία. Προκαταρκτική δειγματοληψία και έρευνα: εντοπισμός Read more about Μέθοδοι Δειγματοληψίας[…]

Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές

  Περιεχόμενο μαθήματος   Μέρος 1o: Προβλήματα που εμφανίζονται κατά την ανάλυση μελετών με ελλείπουσες τιμές. Εισαγωγή στις διαθέσιμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Πραγματικά δεδομένα, δεδομένα με ελλείπουσες τιμές, πλήρη δεδομένα. Παραδείγματα: (α) Δειγματοληπτικές έρευνες (β) Επιδημιολογικές έρευνες (γ) Κλινικές Δοκιμές Ειδικές δομές με ελλείπουσες τιμές: υποδείγματα με ελλείπουσες τιμές μονοτονικής μορφής Προσχεδιασμένες συγκριτικά με τυχαίες ελλείπουσες Read more about Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές[…]

Διατροφική Επιδημιολογία

Σκοπός του μαθήματος Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διατροφική επιδημιολογία, τη μελέτη δηλαδή της διατροφής και των εκφάνσεών της ως παράγοντες διαμόρφωσης της σύγχρονης νοσολογίας. Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των μεθόδων συλλογής και ανάλυσης διατροφικών και σχετικών με αυτά δεδομένων στο πλαίσιο επιδημιολογικών ερευνών. Εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος O φοιτητής θα εξοικειωθεί με Read more about Διατροφική Επιδημιολογία[…]

Φαρμακομετρία

  Οι φαρμακοκινητικές (ΦΚ) μελέτες χαρακτηρίζουν ποσοτικά, την πορεία  του φαρμάκου στο σώμα, συναρτήσει του χρόνου, συλλέγοντας χρονοσειρές συγκέντρωσης φαρμάκου, κυρίως στο αίμα εθελοντών ή ασθενών.  Η μελέτη αυτών των χρονοσειρών πραγματοποιείται κυρίως με την βοήθεια μαθηματικών μοντέλων που ποσοτικοποιούν παραμετρικά την πληροφορία που περιέχεται στα κλινικά δεδομένα μέσω μη γραμμικής ανάλυσης παλινδρόμησης. Επιπρόσθετα χρησιμοποιούνται Read more about Φαρμακομετρία[…]