Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Καθορισμός πληθυσμού έρευνας: δειγματοληπτικό πλαίσιο, στόχοι έρευνας και ερωτηματολογίου, μελέτη βιβλιογραφίας.
  • Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων: προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη, ταχυδρομική έρευνα, παρατήρηση, άντληση στοιχείων από αρχεία.
  • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου – εντύπου συλλογής δεδομένων: εμφάνιση, κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, κωδικοποίηση απαντήσεων, μέγεθος και κόστος ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική μεταφορά στοιχείων από αρχεία.
  • Προκαταρκτική δειγματοληψία και έρευνα: εντοπισμός προβλημάτων υλοποίησης της έρευνας.
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας: Απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη δειγματοληψία, δειγματοληψία συστάδων.
  • Στάθμιση δεδομένων.
  • Υπολογισμός εκτιμητριών στις διάφορες μεθόδους δειγματοληψίας.
  • Τυχαιοποίηση σε κλινικές δοκιμές δύο ή περισσοτέρων θεραπευτικών αγωγών.
  • Υπολογισμός μεγέθους δείγματος: σύγκριση δύο μέσων τιμών, σύγκριση δύο ποσοστών, σύγκριση κατανομών επιβίωσης.