Μέθοδοι Δειγματοληψίας

Σκοπός μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις Βασικές έννοιες δειγματοληψίας, τα είδη δειγματοληψίας και τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των δεδομένων ανάλογα με το είδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Καθορισμός πληθυσμού έρευνας: δειγματοληπτικό πλαίσιο, στόχοι έρευνας και ερωτηματολογίου, μελέτη βιβλιογραφίας.
  • Μέθοδοι συλλογής στατιστικών στοιχείων: προσωπική ή τηλεφωνική συνέντευξη, ταχυδρομική έρευνα, παρατήρηση, άντληση στοιχείων από αρχεία.
  • Σχεδιασμός ερωτηματολογίου – εντύπου συλλογής δεδομένων: εμφάνιση, κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις, κωδικοποίηση απαντήσεων, μέγεθος και κόστος ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική μεταφορά στοιχείων από αρχεία.
  • Προκαταρκτική δειγματοληψία και έρευνα: εντοπισμός προβλημάτων υλοποίησης της έρευνας.
  • Μέθοδοι δειγματοληψίας: Απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη δειγματοληψία, δειγματοληψία συστάδων.
  • Στάθμιση δεδομένων.
  • Υπολογισμός εκτιμητριών στις διάφορες μεθόδους δειγματοληψίας.
  • Τυχαιοποίηση σε κλινικές δοκιμές δύο ή περισσοτέρων θεραπευτικών αγωγών.
  • Υπολογισμός μεγέθους δείγματος: σύγκριση δύο μέσων τιμών, σύγκριση δύο ποσοστών, σύγκριση κατανομών επιβίωσης.