12 Φεβρουαρίου 2016

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» θα πρέπει να γνωρίζουν:

 1. Το Π.Μ.Σ. διοικείται από οκταμελή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα μέλη της Ε.Δ.Ε. ορίζονται από τα συμμετέχοντα τμήματα με διετή θητεία.
 2. Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. έχουν εκ περιτροπής, η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τη διοικητική υποστήριξη έχει η Ιατρική Σχολή. Για κάθε θέμα που αφορά τη Γραμματεία, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία μεταπτυχιακών μαθημάτων της Ιατρικής Σχολής, που βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου 13. Για οικονομικά θέματα, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Διαχείρισης του Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μαθηματικών, γραφείο 204Β κα Χ. Μακρή τηλ. 210-727 6418. Για ότι αφορά τα μαθήματα (σημειώσεις, παρουσίες, εργασίες κλπ) λειτουργεί γραμματεία μαθημάτων, με υπεύθυνη την κα Τζένη Πολίτη (Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής, Εργαστήριο Η/Υ στο ισόγειο, 2-4μ.μ. τηλ. 210-746 2205).
 3. Στο Τμήμα Μαθηματικών και στην Ιατρική Σχολή λειτουργούν Εργαστήρια Η/Υ του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής, που είναι στη διάθεση των φοιτητών όταν δεν γίνεται μάθημα. Στην Ιατρική Σχολή, το Εργαστήριο είναι ανοιχτό τις καθημερινές από τις 10πμ μέχρι τις 4μμ και τις άλλες ώρες μετά από συννενόηση με την κα Πολίτη. Στο Τμήμα Μαθηματικών μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο των Εργαστηρίων του Τμήματος.
 4. Εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή των φοιτητών για την αποδοχή της  αίτησης τους στο ΠΜΣ και πριν από την επίσημη εγγραφή τους στην Γραμματεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν Δήλωση Αποδοχής και να δηλώσουν διεύθυνση και τηλέφωνο σταθερό και κινητό (εάν υπάρχει) στο Γραφείο Διαχείρισης. Κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δηλώνεται.
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκλέγουν έναν εκπρόσωπό τους ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μετά την εκλογή του, θα πρέπει να υποβληθεί πρακτικό εκλογής προς την ΕΔΕ.
 6. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την ΕΔΕ Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
 7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 75% των ωρών παρακολούθησης του μαθήματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και θα πρέπει να επαναλάβουν το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο.
 8. Ο τελικός βαθμός των μαθημάτων ορίζεται κατ’ ελάχιστο ποσοστό 60% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης. Ποσοστό μέχρι 40% είναι δυνατό να προέρχεται από γραπτές εργασίες ή παρουσιάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε μαθήματος που δίνει ο διδάσκων.
 9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντα, το οποίο συλλέγεται και σφραγίζεται σε φάκελο κατά το τέλος της γραπτής εξέτασης από τον επιτηρητή.
 10. Στην αρχή του 4ου εξαμήνου σπουδών η ΕΔΕ συντάσσει κατάλογο θεμάτων διπλωματικών εργασιών, από τον οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν θέμα, κατόπιν συνεννόησης με τον προτείνοντα καθηγητή. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται προς την ΕΔΕ για έγκριση και ορισμό Τριμελούς Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής εργασίας  έως το τέλος Μαϊου του 4ου  εξαμήνου.
 11. Κάθε διπλωματική εργασία θα πρέπει να διέπεται από ορισμένους κανόνες που αφορούν το επιστημονικό περιεχόμενο, την ορολογία, τη διάρθρωση και την εμφάνιση. Σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στη γραμματεία.
 12. Οι φοιτητές θα πρέπει με δική τους πρωτοβουλία να έρχονται σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους κάθε 3 μήνες.
 13. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, τρία διδακτικά και ένα κυρίως εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρατείνουν τις  σπουδές τους μέχρι και δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα επί πλέον.  Μετά το πέρας των 6 εξαμήνων σπουδών οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άλλη παράταση, εκτός από περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος υγείας και πάντα μετά από έγκριση από την ΕΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το μητρώο φοιτητών.
 14. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα αναστολής φοίτησης για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση έγκρισης από την ΕΔΕ, οι σπουδές του παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα αναστολής.
 15. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, υποχρεούνται να υποβάλουν τελικό κείμενο στην Τριμελή Επιβλέπουσα Επιτροπή, ένα μήνα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας
 16. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρουσιάζει τη διπλωματική του εργασία ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, διδασκόντων του ΠΜΣ, των λοιπών μεταπτυχιακών φοιτητών και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου. Οι δευτεροετείς φοιτητές υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 άλλες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών προκειμένου να παρουσιάσουν τη δική τους. Για τις παρουσιάσεις, ορίζονται 4 ημερομηνίες σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, τους μήνες Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο που θα ανακοινώνονται εγκαίρως.
 17. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θεωρούν ότι έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης του ΜΔΕ, υποβάλουν αίτημα προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΕΔΕ), ώστε να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι.
 18. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση λειτουργίας και στον Οδηγό Σπουδών, υπεύθυνη είναι η ΕΔΕ του ΠΜΣ.
 19. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.900€ ανά έτος φοίτησης, δηλαδή συνολικά σε 3.800€.
 20. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές καταβάλλουν τέλη εγγραφής 475€ με την αποδοχή της εγγραφής τους στο πρόγραμμα (είτε τον Ιούλιο, είτε το Σεπτέμβριο). Κατά τη δήλωση μαθημάτων του Α’ εξαμήνου καταβάλλουν το υπόλοιπο των διδάκτρων του εξαμήνου 475€ εκτός εάν υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, περίπτωση κατά την οποία αναμένουν την ανακοίνωση της επιλογής υποτρόφου και εντός μίας εβδομάδας καταβάλλουν τα υπόλοιπα 475€, σε περίπτωση που δεν είναι υπότροφοι. Κατά τη δήλωση μαθημάτων του Β’ εξαμήνου καταβάλλουν τη δεύτερη δόση του έτους 950€.
 21. Οι δευτεροετείς φοιτητές καταβάλλουν τα δίδακτρα του έτους σε 2 δόσεις, μία με τη δήλωση μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου και μία με τη δήλωση θέματος Διπλωματικής Εργασίας το Μάιο του Δ’ εξαμήνου.
  Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής διδάκτρων, ως εξής:

  i. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, υπάρχουν οικονομικά κριτήρια για το 1ο εξάμηνο σπουδών. Λαμβάνεται υπόψη η φορολογική δήλωση των 2 γονέων και του ιδίου και απαραίτητη προϋπόθεση είναι το συγκεκριμένο ΠΜΣ να είναι το πρώτο μεταπτυχιακό δίπλωμα (υπογράφεται υπεύθυνη δήλωση). Ο φοιτητής απαλλάσσεται κατ’ αρχήν από τα δίδακτρα του 1ου εξαμήνου και για να διατηρήσει την υποτροφία και στο 2ο εξάμηνο θα πρέπει απαραιτήτως να περάσει όλα τα μαθήματα του 1ου εξαμήνου στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Αν εκπληρώσει αυτήν την προϋπόθεση θα παίρνει απαλλαγή διδάκτρων και το 2ο εξάμηνο. Αν όχι, θα χάνει την υποτροφία. Το ποσό των 475 ευρώ που καταβάλλουν όλοι οι πρωτοετείς προκειμένου να δεσμεύσουν την θέση τους στο ΠΜΣ, θα επιστρέφεται στον υπότροφο εντός του 1ου εξαμήνου σπουδών.

  ii. Για τους δευτεροετείς φοιτητές θα εφαρμόζονται μόνο ακαδημαϊκά κριτήρια. Δικαίωμα υποτροφίας θα έχουν όσοι πέρασαν όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του 1ου έτους και 3 επιλογής μέχρι τον Σεπτέμβριο. Την υποτροφία θα παίρνει αυτός που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο βαθμό διαιρώντας το άθροισμα όλων των βαθμών με τον αριθμό των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων. Όσοι έχουν περάσει πάνω από 3 μαθήματα επιλογής θα μπορούν να διαλέγουν τους 3 καλύτερους  βαθμούς.  Με βάση τα κριτήρια αυτά θα δίνεται απαλλαγή κατ’ αρχήν από τα δίδακτρα του 3ου εξαμήνου. Για  να διατηρήσει την υποτροφία ο/η φοιτητής/τρια και στο 4ο εξάμηνο θα πρέπει απαραιτήτως να περάσει όλα τα μαθήματα του 3ου εξαμήνου στην εξεταστική του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Αν εκπληρώσει αυτήν την προϋπόθεση θα παίρνει απαλλαγή διδάκτρων και το 4ο εξάμηνο. Αν όχι, θα μένουν τα χρήματα για να δοθεί μια επιπλέον απαλλαγή αργότερα ενώ ο ίδιος  θα χάνει την υποτροφία Όσοι φοιτητές έχουν απαλλαγή διδάκτρων παρέχουν βοηθητική εργασία στο ΠΜΣ μέχρι 5 ώρες εβδομαδιαίως. Η σχετική συνεννόηση θα γίνεται με τη Γραμματεία.

 22. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον λογαριασμό της ALPHA BANK AE: GR0301408020802002001000227 – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Το πρωτότυπο γραμμάτιο είσπραξης θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία με εμφανές το όνομα του καταθέτη. Χωρίς αυτό οι δόσεις θεωρείται ότι δεν έχουν πιστωθεί στο ΠΜΣ. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά και να αποστέλλεται το καταθετήριο σε μορφή pdf στο γραφείο διαχείρισης, κα Μακρή, chmakri@math.uoa.gr. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε για την πληρωμή των δόσεων.
 23. Κανένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πτυχιούχος εάν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το ΠΜΣ.
 24. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://biostatistics.med.uoa.gr/ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Φεβρουάριος 2017