12 Φεβρουαρίου 2016

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» θα πρέπει να γνωρίζουν:

 1. Το Π.Μ.Σ. διοικείται από επταμελή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα μέλη της Ε.Δ.Ε. ορίζονται από τα συμμετέχοντα τμήματα με διετή θητεία.
 2. Τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. έχουν εκ περιτροπής, η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, τη διοικητική υποστήριξη έχει η Ιατρική Σχολή. Για κάθε θέμα που αφορά τα μαθήματα (σημειώσεις, παρουσίες, εργασίες κλπ), οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, κα Τ. Πολίτη τηλ. 210 746 2205. Για οικονομικά θέματα, θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Διαχείρισης του Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Μαθηματικών, γραφείο 204Β κα Χ. Μακρή τηλ. 210-727 6418.
 3. Στο Τμήμα Μαθηματικών και στην Ιατρική Σχολή λειτουργούν Εργαστήρια Η/Υ του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής, που είναι στη διάθεση των φοιτητών όταν δεν γίνεται μάθημα. Στην Ιατρική Σχολή, το Εργαστήριο είναι ανοιχτό τις καθημερινές από τις 10πμ μέχρι τις 4μμ και τις άλλες ώρες μετά από συννενόηση με την κα Πολίτη. Στο Τμήμα Μαθηματικών μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο των Εργαστηρίων του Τμήματος.
 4. Εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή των φοιτητών για την αποδοχή της  αίτησης τους στο ΠΜΣ και πριν από την επίσημη εγγραφή τους στην Γραμματεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν Δήλωση Αποδοχής και να δηλώσουν διεύθυνση και τηλέφωνο σταθερό και κινητό (εάν υπάρχει) στο Γραφείο Διαχείρισης. Κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δηλώνεται.
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκλέγουν έναν εκπρόσωπό τους ο οποίος συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕ. Μετά την εκλογή του, θα πρέπει να υποβληθεί πρακτικό εκλογής προς την ΕΔΕ.
 6. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από την ΕΔΕ Ακαδημαϊκός Σύμβουλος.
 7. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 75% των ωρών παρακολούθησης του μαθήματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και θα πρέπει να επαναλάβουν το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο.
 8. Ο τελικός βαθμός των μαθημάτων ορίζεται κατ’ ελάχιστο ποσοστό 60% από τον βαθμό της γραπτής εξέτασης. Ποσοστό μέχρι 40% είναι δυνατό να προέρχεται από γραπτές εργασίες ή παρουσιάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε μαθήματος που δίνει ο διδάσκων.
 9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμπληρώνουν ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος και διδάσκοντα, το οποίο συλλέγεται και σφραγίζεται σε φάκελο κατά το τέλος της γραπτής εξέτασης από τον επιτηρητή.
 10. Στην αρχή του 4ου εξαμήνου σπουδών η ΕΔΕ συντάσσει κατάλογο θεμάτων διπλωματικών εργασιών, από τον οποίο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν θέμα, κατόπιν συνεννόησης με τον προτείνοντα καθηγητή. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται προς την ΕΔΕ για έγκριση και ορισμό Τριμελούς Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν επιλέξει θέμα διπλωματικής εργασίας  έως το τέλος Μαϊου του 4ου  εξαμήνου.
 11. Κάθε διπλωματική εργασία θα πρέπει να διέπεται από ορισμένους κανόνες που αφορούν το επιστημονικό περιεχόμενο, την ορολογία, τη διάρθρωση και την εμφάνιση. Σχετικές οδηγίες είναι διαθέσιμες στη γραμματεία.
 12. Οι φοιτητές θα πρέπει με δική τους πρωτοβουλία να έρχονται σε επικοινωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή τους κάθε 3 μήνες.
 13. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα, τρία διδακτικά και ένα κυρίως εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρατείνουν τις  σπουδές τους μέχρι και δυο ακαδημαϊκά εξάμηνα επί πλέον.  Μετά το πέρας των 6 εξαμήνων σπουδών οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άλλη παράταση, εκτός από περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος υγείας και πάντα μετά από έγκριση από την ΕΔΕ. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το μητρώο φοιτητών.
 14. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα αναστολής φοίτησης για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση έγκρισης από την ΕΔΕ, οι σπουδές του παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα αναστολής.
 15. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία, υποχρεούνται να υποβάλουν τελικό κείμενο στην Τριμελή Επιβλέπουσα Επιτροπή, ένα μήνα πριν από την ορισθείσα ημερομηνία παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας.
 16. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρουσιάζει τη διπλωματική του εργασία ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής, διδασκόντων του ΠΜΣ, των λοιπών μεταπτυχιακών φοιτητών και οποιουδήποτε άλλου ενδιαφερομένου. Οι δευτεροετείς φοιτητές υποχρεούνται να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 άλλες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών προκειμένου να παρουσιάσουν τη δική τους. Για τις παρουσιάσεις, ορίζονται 4 ημερομηνίες σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, τους μήνες Οκτώβριο, Ιανουάριο, Απρίλιο και Ιούνιο που θα ανακοινώνονται εγκαίρως.
 17. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θεωρούν ότι έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις λήψης του ΜΔΕ, υποβάλουν αίτημα προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΕΔΕ), ώστε να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι.
 18. Για κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση λειτουργίας και στον Οδηγό Σπουδών, υπεύθυνη είναι η ΕΔΕ του ΠΜΣ.
 19. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.900€ ανά έτος φοίτησης, δηλαδή συνολικά σε 3.800€.
 20. Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που δεν έχουν απαλλαγή διδάκτρων καταβάλλουν τα δίδακτρα του Α΄ έτους ως εξής:
  • 950 ευρώ μέχρι τις δηλώσεις μαθημάτων του Α’ έτους.
  • 950 ευρώ με την έναρξη του Β’ εξαμήνου.

  Σημ. Εάν πρωτοετής φοιτητής εγγραφεί και καταβάλει ολόκληρη ή μέρος της δόσης των διδάκτρων του εξαμήνου, σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα επιστροφής, ακόμα και εάν δεν παρακολούθησε καθόλου.

 21. Οι δευτεροετείς φοιτητές καταβάλλουν τα δίδακτρα του έτους σε 2 δόσεις, των 950€, μία με τη δήλωση μαθημάτων του Γ’ εξαμήνου και μία με την έναρξη του Δ’ εξαμήνου.
 22. Τα δίδακτρα καταβάλλονται στον λογαριασμό της ALPHA BANK AE: GR0301408020802002001000227 – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας. Η κατάθεση γίνεται ηλεκτρονικά με τον προσωπικό αριθμό RF ο οποίος δίνεται στους φοιτητές με την έναρξη της φοίτησης. Το καταθετήριο αποστέλλεται σε μορφή pdf στο γραφείο διαχείρισης, κα Μακρή, chmakri@math.uoa.gr. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενημερώνετε για την πληρωμή των δόσεων.
 23. Το Π.Μ.Σ. χορηγεί μία υποτροφία σε δευτεροετή φοιτητή με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι τα οικονομικά του Π.Μ.Σ. το επιτρέπουν. Η ΕΔΕ έχει δικαίωμα να αναστείλει την χορήγηση υποτροφίας σε δευτεροετείς φοιτητές, εάν το κρίνει.
 24. Κανένας μεταπτυχιακός φοιτητής δεν μπορεί να ανακηρυχθεί πτυχιούχος εάν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το ΠΜΣ.
 25. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό Σπουδών και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στη διεύθυνση: http://biostatistics.med.uoa.gr/ για περισσότερες πληροφορίες.

 

Ιανουάριος 2022